Odpovede mesta na infožiadosti – II.

Podľa nedávneho predvolebného prieskumu agentúry FOCUS , nielen mňa, Prešovčana, ale všetkých Prešovčanov hneď na druhom mieste po parkovaní trápia cesty a chodníky. Týmto som na svojom blogu, na portáli OpS i v komunikácii s mestom Prešov venoval značnú pozornosť. A o nich bola aj tretia Infožiadosť 093/2022 (ev. č. ž. na MsÚ: 145709_2022).

Mesto Prešov bolo roky povestné svojim (ne)vybavovaním podnetov týkajúcich sa ciest a chodníkov. Aj svojimi PUFO – prešovskými univerzálnymi formálnymi odpoveďami. Vhodnými na dve veci.

Ale radšej prejdime k našej komunikačnej – cestno-chodníkovej veci. Koho zaujíma tajomný zoznam žiadostí na opravu ciest a chodníkov, koľko komunikácií patrí do správy mestskej firmy SaÚKMP, aké sa v tomto roku už opravili a aké sa ešte len budú, dozvie sa nižšie. A aj iné.

Popis veci:

Mestu Prešov boli zaslané desiatky podnetov ohľadom opráv mestských komunikácií. Mesto podnety vybavovalo zvyčajne všeobecnou formulkou “Opravy miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prešov, sa budú realizovať v závislostí od rozsahu, prípadne charakteru poškodenia, ako aj priorít a finančných možností mesta Prešov. Vašu požiadavku evidujeme v zozname žiadostí na opravu, ktorú vykonáva Správa a Údržba komunikácií mesta Prešov.” navyše často zaslanou aj niekoľko týždňov, mesiacov ba v niektorých prípadoch aj rokov po zákonnej lehote 30 dní od prijatia podnetu.

Požadovaná informácia č. 1: Zoznam žiadostí na opravu uvedený v odpovedi mesta, v štruktúre: a) predmet opravy, b) lokalita/ulica, c) VMČ (v ktorej sa predmet opravy nachádza), d) typ (cesta, chodník, parkovisko, schody, …), e) stav predmetu opravy (stupeň 1 – 7, resp. slovom: havarijný, veľmi zlý, zlý,.. .), f) rozsah opravy (m²), g) opis oprovy (napr. výmena asfalt. koberca, kompletná (podnet občana, poslanca a pod.}, k) očakávaný termín opravy, l) dôvod nerealizovania opravy (ak bol termín stanovený a k oprave nedošlo).

Odpoveď mesta: K tomuto bodu žiadosti vydáva povinná osoba rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií.
Povinná osoba k tomuto bodu žiadosti sprístupňuje informácie v rozsahu a forme, v akej ich má k dispozícii… (Celá odpoveď – tu.) Tabuľky: PDF, XLS

Komentár Prešovčana: Je v poriadku, v súlade so zákonom, ak mesto niektoré z požadovaných údajov nemá, nemusí ich zaslať. Nie je jeho úlohou údaje vyhľadávať, či vytvárať.

Avšak ak v zozname opráv mesto nemá uvedenú kalkulovanú, predpokladanú cenu za opravu, čo pokladám spolu so stavom komunikácie za najdôležitejšie údaje pri rozhodovaní o oprave, podľa akých kritérií sa pri opravách asi rozhoduje?

Nie div, že mesto malo také, priam galaktické problémy odpovedať na desiatky, možno i stovky podnetov s požiadavkou na určenie plánovaného, resp. očakávaného termínu opravy príslušnej komunikácie, keďže v odpovedi mesta uvedené kritériá: rozsah opravy, charakter poškodenia, priorít a finančné možnosti sú mestu známe.

Možno sa mýlim, ale zdá sa mi, že namiesto stanovených objektívnych kritérií a rozhodovania na základe faktov sa cesty a chodníky opravovali prešovským “podkutým” štýlom – kto, kde, v lepšom prípade hlasnejšie zakričal, či “potlačil”, tam sa opravilo. A čo je ešte horšie, oprava sa sem-tam aj sfušovala, stavebný dozor bol nevedno kde, kolaudácia nevedno aká a reklamácia – aj nijaká. Podľa mesta “dielo bolo realizované v súlade s projektom”. Ta ňe? Čo tam po tom, že fotografie občanov svedčili buď o na hlavu padnutom projektantovi alebo o sfušovanej robote.

Požadovaný bol zoznam žiadostí na opravu. V infožiadosti nebolo uvedené, ale autor infožiadosti chcel porovnať vyjadrenia kompetentných z minulosti, keď tvrdili, že požadovaný chodník, cestu zaradili do tohto zoznamu. Mesto tento zámer buď prekuklo, alebo bol dôvod iný, že zaslalo zoznam žiadostí na opravu iba na rok 2022, v ktorom, samozrejme, že niektoré chodníky a cesty, o ktorých mesto v minulosti tvrdilo, že do zoznamu na opravu boli zaradené, chýbajú. Budem trocha naivný. Možno mesto s nimi uvažuje ako s investičnými projektami a preto v tomto zozname nie sú. A budem veľmi pozitívny – veľmi sa teším, že mesto zaslalo aspoň niečo.

Bolo by možno zaujímavé vyžiadať si kritériá na realizáciu opráv. Resp. vysvetlenie, na základe akých kritérií, niektoré opravy realizované boli a iné opravy nie. Na základe mnohých indícií, obávam sa, že kritéria a bodový systém na realizáciu opráv neexistuje. A sľuby primátorky “systém a poriadok do opráv ciest a chodníkov” z roku 2014 boli, zdá sa, slová a iba slová. Nič viac. Vlastne áno. Prázdne zvuky. Tak ako sľuby mnohých súčasných kandidátov na primátora.

Požadovaná informácia č. 2: Popis Systému opráv ciest a chodníkov”, ktorý bol vo volebnom sľube súčasnej primátorky mesta ešte v roku 2014 (“Opravím cesty a chodníky, ktoré to naozaj potrebujú. Nebudem čakať, kým sa rozpadnú. Zavediem poriadok do opráv a rekonštrukcií”) a informáciu, prečo plánovaný systém (súdiac podľa stavu mestských komunikácií a vybavovania podnetov) zjavne zlyhal.

Odpoveď mesta: Cez projekty Komplexnej rekonštrukcie a údržby miestnych komunikáciímesto Prešov opravilo chodníky a cesty za cca 10 mil. Eur. Taktiež mesto Prešov predložilo do Mestského zastupiteľstva mesta Prešov zoznam ciest a chodníkov, ktoré potrebujú opravu. Tento zoznam je pravidelne aktualizovaný a podľa toho, koľko finančných prostriedkov sa schváli v rozpočte, sa aj opravy realizujú. Predpoklad primátorky mesta Prešov bol ročne 1 mil. Eur, reálna výška finančných prostriedkov na opravy bola každoročne schvaľovaná Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov. Financie na komplexnú pasportizáciu komunikácií Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov schválilo až v tomto roku 2022. Systém opráv ciest a chodníkov je zároveň popísaný aj v bode č. 1 tejto odpovede.

Komentár Prešovčana: Snažil som sa v odpovedi nájsť popis systému, ale márne. Možno je to moja vina, že mám nesprávne predstavy, ako by mal systém a jeho popis vyzerať. V každom prípade, Systém a poriadok sľubovaný v roku 2014 ešte pár týždňov stále primátorkou zjavne zlyhal. Dôkaz? Stačí sa pozrieť na prieskum a poradie dôležitosti, ktoré Prešovčania tejto oblasti prikladajú. Zjavne to nie je preto, že všetko dostatočne, či dokonca skvelo funguje a zhýčkaní obyvatelia chcú, aby cesty a chodníky boli obložené zlatými obrubníkmi.

A mesto, súdiac z jeho odpovede, sa nezamyslelo ani nad tým, prečo k zlyhaniu došlo, resp. príčiny nedokázalo identifikovať.

Pozorný čitateľ si isto všimol aj to, že mesto na požiadavku o poskytnutie informácie, prečo tento systém zlyhal, neodpovedalo a ani nevydalo rozhodnutie o (čiastočnom) nesprístupnení informácie. Čím porušilo zákon. Ale koho by takýto detail, pri porušeniach toľkých iných zákonov a platných predpisov, zaujímal?

Nie je predsa dobré ničiť si vlastné zdravie nad cudzou hlúposťou. Dajme si radšej rožok, párky a pivo a s radosťou opäť zvoľme takých, ktorí tak krásne, nahlas a veľa vedia sľubovať. To, čo dokážu sľúbiť oni, predsa nik iný splniť nedokáže! A oni už dokázali veľa! Napríklad tento –  toto, toto, i toto. Aj toto.

Požadovaná informácia č. 3: Celková plocha v m² a) ciest, b) chodníkov patriacich do správy SaÚKMP.

Odpoveď mesta: Celková plocha ciest v správe SaÚKMP, s. r. o. spolu:
dĺžka: 223,4 km
plocha: 1 320 668 m²

Celková plocha chodníkov v správe SaÚKMP, s. r. o. spolu:
dĺžka: 249,1 km
plocha: 621 496 m²
Tieto údaje vychádzajú z naposledy vykonaného pasportu miestnych komunikácií v rokoch 2004 až 2008.

Komentár Prešovčana: Pochvala pre mesto. Aj keď istý chrobáčik pochybností mi vŕta v hlave, vzhľadom na mnohé iné prešľapy mesta, či pasport bol vykonaný odborne, správne. Ale predpokladajme, že čísla sú v poriadku.

Požadovaná informácia č. 4: Celková plocha v m² a) ciest, b) chodníkov v stave i) zlý, ii) veľmi zlý, iii) havarijný a celkovú kalkulovanú cenu ich opráv.

Odpoveď mesta: K tomuto bodu žiadosti vydáva povinná osoba rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií. Povinná osoba k tomuto bodu žiadosti sprístupňuie informácie v rozsahu a forme, v akej ich má k dispozícii.

Prikladáme zoznam z monitoringu správcu – Správou a údržbou komunikácií mesta Prešov s.r.o., ktorý
obsahuje monitoring líniových opráv ciest, chodníkov, schodov a parkovísk podľa VMČ 1 až 7.

Na stiahnutie – PDF, XLS

Komentár Prešovčana: Nuž, ak mesto ani jeho mestská firma nevie, aké chodníky a cesty sú v zlom a ešte horšom stave a aká je ich celková plocha, či celkové kalkulované náklady na opravu čo k tomu viac dodať? Snáď len tri slová. Prešovsky podkuté mesto.

Požadovaná informácia č. 5: Plocha opráv a) ciest, b) chodníkov realizovaných v období 01.01.2022 – 31.08.2022.

Odpoveď mesta: K tomuto bodu žiadosti vydáva povinná osoba rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií.
Povinná osoba k tomuto bodu žiadosti sprístupňuje informácie v rozsahu a forme, v akej ich má k dispozícii.
Uvádzame však celkovú plochu opráv a) ciest a b) chodníkov realizovaných v období od 01.01.2022 – 30.09.2022 uvedených v bode 1 písm. b) v mernej jednotke m² v rozsahu 6 098,905 m².

Komentár Prešovčana: Ak mesto nemá k dispozícii informácie požadované v predchádzajúcich bodoch, dá sa čudovať, že nemá ani informáciu, aký bol celkový rozsah opráv ciest a chodníkov za 8 mesiacov tohto roku? A dá sa vôbec čudovať, že mesto sa nachádza v stave, v akom je? Okrem iného – v poslednej desiatke slovenských miest (spolu 141) v celkovom dlhu na obyvateľa. A čo je ešte horšie, tieto “roky prešovsky podkuto minuté peniaze” na stave mesta nevidno.

Haló, NAKA, haló, prokuratúra (Kd 100/22/7700), haló, médiá! Ako sa máte?

Požadovaná informácia č. 6: Plocha opráv a) ciest, b) chodníkov, ktorých oprava bola/je naplánovaná na obdobie 01.09.2022 – 31.12.2022 a ich zoznam.”

Odpoveď mesta: K tomuto bodu žiadosti vydáva povinná osoba rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií.
Povinná osoba k tomuto bodu žiadosti sprístupňuie informácie v rozsahu a forme, v akej ich má k dispozícii:
Uvádzame však celkovú plochu opráv a) ciest a b) chodníkov, ktoré sa majú realizovať v období od 01.10.2022 – 31.12.2022 uvedených v bode 1 písm. b) v mernej jednotke m² budú v rozsahu cca 5 078 m².

Komentár Prešovčana: Zdá sa mi, že v tomto všeličím podkutom meste sa niektorí kompetentní riadia pravidlom: “Plánovanie a poriadok je pre blbcov, inteligent zvládne chaos.”

Celá odpoveď mesta – na stiahnutie, tu.

Príloha: Tabuľky: PDF, XLS

Poznámka: Vzhľadom na to, že mesto zaslalo tabuľky najprv iba ako sken, dodatočne, na vyžiadanie – ako PDF (veď prečo dodržať platné predpisy či uľahčiť občanovi prácu zaslaním XLS tabuľky, však?), súbor bol do XLS skonvertovaný špeciálnym SW a nájdené chyby manuálne opravené. Mohlo sa však stať, že niektoré chyby v XLS súbore ostali. V prípade pochybností, je odporúčam porovnať údaje s PDF verziou.)

(Obrázok v úvode, kredit: Pixabay, Gerd Altmann)

(Predchádzajúca časť)                 (Nasledujúca časť)

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *