Odpovede mesta na infožiadosti – I.

Mestský úrad v Prešove zaslal na päť infožiadostí zo dňa 19. septembra prvé dve odpovede po pätnástich pracovných dňoch a jednu o deň neskôr. Zákon síce prikazuje vybaviť odpovede do ôsmich pracovných dní, i takýto výkon zo strany mestského úradu však oceňujem.

Dokonca napriek tomu, že všetky podnety, ktorých sa infožiadosti týkali, mesto sľúbilo vybaviť ešte pred viac ako 9 mesiacmi a na niektorých mesto pracovalo roky a opakovane sľubovalo “bezodkladne informovať”. (Detaily v predchádzajúcich článkoch – 91, 92, 93, 94, 95). Po mnohých rokoch “svedomitého a zodpovedného vybavovania podnetov” a “bezodkladného informovania” je týchto 15 pracovných dní, zdá sa, malý krok pre Prešovčana, ale obrovský skok pre mesto Prešov.

V odpovediach sú na prvý pohľad viditeľné isté malé chybičky krásy, napríklad chýbajúce dátumy a značky pôvodných žiadostí, či zaslaný PDF dokument v prílohe mailu vo forme skenu, nie vo forme čitateľného textu elektronického dokumentu… Ale poďme radšej k podstate veci.

Odpoveď na Infožiadosť 091/2022 (ev. č. ž. na MsÚ: 145706_2022) týkajúca sa výrubu stromov v mestských lesoch zatiaľ autorovi infožiadosti nebola doručená. Napriek tomu, že mesto podnet “preskúmava a vybavuje” ešte od leta, presnejšie od 29.7.2019. Ak sa k nej dostanem, budem tento článok aktualizovať.

Odpoveď na Infožiadosť 092/2022 (č. na MsÚ: 145708_2022) o reklamácii cyklochodníka na Kúpeľnej ulici je zaujímavá vo viacerých, ba myslím, že vo všetkých bodoch.

Pripomeňme si najprv, že napriek tomu, že mesto malo už od 13.7.2020 k dispozícii fotografie, z ktorých bolo zjavné, že dielo nebolo odborne správne realizované (po našom a veľmi decentne: “sfušovaná robota”). A patrilo by sa vec aspoň preveriť. Na ľuďmi a kultúrou podkutom mestskom úrade však takáto myšlienka zjavne nikomu nenapadla.

Namiesto toho po siedmich mesiacoch “svedomitého a zodpovedného” vybavovania podnetu, prišlo mesto s “nedonoseným” vyhlásením: “…Zhotoviteľ zrealizoval dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou schvaľovacieho procesu. Realizácia projektu je v súčasnosti ukončená, stavba je skolaudovaná…” A muselo prejsť ďalších skoro 9 mesiacov, aby podnet postúpilo koncom októbra – začiatkom novembra na vyjadrenie zhotoviteľovi. A po ďalších dvoch mesiacoch sa mesto konečne dopracovalo k tomu, čo malo byť zjavné na prvý pohľad a informovalo, že podnet rieši v rámci reklamácie. Tú rieši doteraz “iba” ďalších 9 mesiacov a výsledok je pre občana stále rovnaký. Po daždi nie je cyklistom radno používať tento cyklochodník a chodcom prechádzať poblízku, keď po ňom práve ide cyklista – kamikadze.

Vajatali hory, porodili myš.

Mesto 17.1.2022 dalo na známosť “Váš podnet …riešime v rámci reklamácie. Pevne veríme, že k náprave dôjde hneď ako to dovolia poveternostné podmienky.” Keďže k náprave nedošlo, chodník “sa nevyreklamoval”, možno len v meste mali slabú vieru…

Pokiaľ by média, či iní mali záujem zistiť, v akom stave je preverovanie tohto podnetu (a iných) na Krajskej prokuratúre v Prešove, môžu sa informovať na podnet so značkou Kd 100/22/7700, keďže primátorka mesta si podnet na vykonanie kontroly zo dňa 14.1.2022 vyložila “prešovsky podkuto” a nevyhovela mu.

Ale prejdime k odpovedi mesta na infožiadosť.

Popis veci (krátený)

Mestu Prešov bolo prostredníctvom platformy odkazprestarostu.sk v období 13.07.2020 – 05.12.2021 zaslaných viacero podnetov, týkajúcich sa zjavne nesprávnej realizácie cyklochodníka na Kúpeľnej ul., následkom ktorej sa na chodníku vytvárajú veľké kaluže brániace jeho bezpečnému používaniu…

Obsah požadovaných informácií:
1. Dátum, kedy bude oprava realizovaná, spôsob opravy resp. informáciu o ďalšom postupe mesta.
2. Informáciu, prečo doteraz nedošlo k oprave cyklochodníka.
3. Vyjadrenie kompetentnej osoby, či vybavovanie tohto podnetu považuje sa správne, zodpovedné, svedomité a včasné, v súlade s prísl. zákonmi a platnými predpismi mesta.
4. Zoznam nápravných opatrení, ktoré mesto prijalo, aby k takýmto chybám v budúcnosti nedochádzalo.

Odpoveď mesta k bodu č. 1: Zhotovitel’ diela prezentoval, že dielo bolo zrealizované v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá neriešila odvodnenie cyklochodníka. Nakoľko po daždi zostávajú mláky vody aj v strede cyklochodnika, v danej veci prebieha riadne reklamačné konanie. Mesto Prešov nezrealizovalo opravu zdegradovanej plochy vedľa zrealizovaného chodníka po pravej strane Kúpeľnej ulice po križovatku s Ul. Tarasa Ševčenka v roku 2021 v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov. Predmetná oprava bude navrhnutá do plánu opráv a údržby na rok 2023.

Komentár Prešovčana: Aj keď treba oceniť pomerne fundovanú odpoveď mesta ohľadom chodníka susediaceho so sfušovaným cyklochodníkom, aj informáciu, že prebieha reklamačné konanie, je škoda, že mesto neuviedlo bližšie informácie, napr. odkedy reklamačné konanie trvá. Podľa môjho odhadu minimálne 10 mesiacov. A prečo tak dlho trvá. A predovšetkým informáciu o ďalšom postupe mesta. Ak ma pamäť neklame, na mestskom úrade pracuje štrnásť právnikov.

Odpoveď mesta k bodu č. 2: V rámci uvedenej veci prebieha reklamačné konanie v zmysle zmluvných podmienok.

Komentár Prešovčana: Je chvályhodné, že mesto odpovedalo, avšak otázka znela ináč. Bola požadovaná “informácia, prečo doteraz nedošlo k oprave cyklochodníka.” Pripomeniem len, že za vyše 3 a štvrť roka.

Odpoveď mesta k bodu č. 3: Záujmom mesta Prešov je riešiť všetky podnety s kladným výsledkom s ohľadom na časovú náročnosť schvaľovacieho procesu a objem finančných prostriedkov. Podnety uvedené žiadateľom majú komplexnejší charakter a nesúvíselí len so samotnou výstavbou cyklochodníka, vyjadrovali sa k nim viaceré organizačné útvary Mestského úradu v Prešove.

Komentár Prešovčana: Nuž aj takto môže znieť “vyjadrenie kompetentnej osoby, či vybavovanie tohto podnetu považuje sa správne, zodpovedné, svedomité a včasné, v súlade s prísl. zákonmi a platnými predpismi mesta”. Tak – “prešovsky podkuto”.

Aká len škoda, že práca “viacerých organizačných útvarovnebola v odpovediach mesta Prešov primerane prezentovaná!

Ani slovo o ospravedlnení, o ľútosti nad daným stavom, ani písmenko o poďakovaní za podnet, inšpirácii na zlepšenie procesov na úrade, o zákonnosti, o prijatých opatreniach, náprave, poučení či neopakovaní rovnakých chýb…

Nie, žeby mi na poďakovaní od mestského úradu záležalo, ale na ostatných uvedených veciach – áno. Navyše v meste, o ktorom vedenie mestského úradu v sloganoch a transparentoch tvrdí, že je o. i. ľuďmi i kultúrou podkuté. Nie div, že ak mestský úrad nechcel a nedokázal vybaviť takýto triviálny podnet, nechcel a nedokázal ani svoje tvrdenia o podkutosti zdôvodniť argumentami a k občanom a majetku mesta sa správa ako v tejto “vyriešenej záhade.”

Odpoveď mesta k bodu č. 4: Mesto Prešov má v rámci zmlúv o dielo zakomponované ustanovenia týkajúce sa záruk za zrealizované dielo pre prípady budúcich chýb/vád, ktoré sa môžu vyskytnúť s odstupom času.

Komentár Prešovčana: To je isto skvelá správa pre mnohých! Ešte lepšou správou by však bolo, keby mesto tieto zmluvné ustanovenia dokázalo, a aj chcelo, využiť v prospech Prešovčanov.

Pripomeniem len, čo mesto neuviedlo. A to, že mesto má štandardne v takýchto zmluvách 5-ročnú záruku na dielo. Ani v tejto zmluve to nebolo ináč. A podobne pripomeniem, že mestu by sa, nebyť zopár aktívnych občanov, aj túto pomerne dlhú záručnú dobu podarilo zrejme opäť “úspešne” uplynúť, prespať. Ako napríklad v prípade na Záborského ul.

Je nepochopiteľné, že napriek zjavným dôkazom, že práce boli na cyklochodníku na Kúpeľnej ulici vykonané neodborne (ozaj, kde bol stavebný dozor a kto ho vykonával?), chodník po daždi dlhodobo spôsobuje občanom problémy, mesto roky nemalo záujem využiť existujúce zmluvné ustanovenia a dielo reklamovať. “Ľuďmi podkuté mesto” takmer tri roky a štyri mesiace vybavuje obyčajný, “smiešny” podnet ohľadom reklamácie cca 100 m cyklochodníka, no podľa mesta sa jedná o “podnet s komplexnejším charakterom“. Reklamačné konanie doteraz trvá cca deväť mesiacov a, zdá sa, že ešte nejeden, nedva bude trvať.

Celá odpoveď mesta – na stiahnutie, tu.

(Obrázok v úvode, kredit: Pixabay, Gerd Altmann; fotografie v texte: odkazprestarostu.sk)

(Nasledujúca časť)

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *