List od primátorky s komentárom. Alebo kedy je mlčať zlato – II

(predchádzajúca časť článku)

Nestáva sa mi každý deň, aby mi odpísal primátor. A čitateľ, ktorý sa doteraz dokázal prehrýzť suchou kôrkou z krajov “koláča” – zo začiatku a konca listu primátorky až sem, na toto miesto, si zaslúži, aby ochutnal aj jeho lahodný stred. Je plný sladkých i pikantnejších čerešničiek.

Pre prehľadnosť označím tvrdenia primátorky z jej listu “AT”, moje komentáre “MP”.

1. AT: Za obdobie od 1.9.2021 evidujeme z vašej strany 321 podnetov, pričom nie je vylúčené, že ich bolo viac pod iným menom.

MP: Toto tvrdenie sa zjavne veľmi nevydarilo. Nevydarené vykanie v ňom je to najmenej. Preklep sa totiž prihodí “aj v lepších rodinách”.

Rovnakou logikou, akú použila primátorka, by sa totiž dalo odpovedať, že nie je vylúčené, že na mestskom úrade je neschopnosť, nekompetentnosť, korupcia. Alebo že nie je vylúčené, že ho riadia Marťania. Ak stav mesta je, aký je a mesto je ľuďmi a kultúrou podkuté, dá sa to snáď vylúčiť?

Rovnako nie je vylúčené, že niekto spadol z Marsu, možno len z hrušky, či z balkóna – priamo na hlavu. Nie je samozrejme vylúčené, že som to bol ja. Ani, prepytujem, že to bola druhá strana.

Som presvedčený, že takýto “nie je vylúčené” spôsob komunikácie nie je vhodný ani vo vzťahu občana k predstaviteľom mesta, ale ani primátorky kultúrou podkutého mesta k občanovi. Súhlasí so mnou v tomto primátorka?

A čo sa týka počtu podaných podnetov, ak pri prechádzkach mestom nájde človek taký počet “odchýlok od normálu”, zjavne stav v meste “normálny” nebude.

Nedá sa nepoznamenať, že som už dlhšie nenavštívil sídlo mestského úradu. Obávam sa, aby potom nespadol z preťaženia od podaných podnetov aj samotný web OpS.

Navyše, priznávam bez mučenia, že som zaslal aj vyše 600 komentárov k podnetom. A prevažná časť z nich sa týkala nesprávneho vybavenia podnetov zo strany mestského úradu, urgovania zmeškanej odpovede, upozornenia mesta na chyby v svojej odpovedi a pod. Aktuálny stav vybavenosti mojich podnetov je možné nájsť v tomto článku.

2. AT: Vzhľadom k tomuto vysokému číslu a obsahu, možno Vaše konanie označiť ako šikanózne.

MP: Nedá sa neuviesť, že vzhľadom k stavu mesta a odpovedi primátorky, možno jej konanie označiť ako škandalózne.

Ako je možné, že napr. Trnava mala v roku 2021 o vyše 80 % viac podaných podnetov na webe OpS od občanov ako Prešov, a dokázala vybaviť 59 % podnetov, pričom Prešov iba 17 %?

Pripomínam, že Prešov má cca 90 000 obyvateľov, Trnava 65 000 obyvateľov a v Prešove bolo prostredníctvom webu OpS za rok 2021 podaných 640, v Trnave 1161 podnetov.

Ak ja svojimi podnetmi “šikanujem” Prešov, ako by primátorka nazvala konanie Trnavčanov? Pošle primátorovi Trnavy, či jej obyvateľom list v štýle – “nerobte to, nešikanujte!”?

3. AT: Výkon práva nemôže slúžiť cieľu, ktorý je v rozpore s právom. Neustále podávanie podnetov z Vašej strany je spôsobilé ohroziť výkon iných právomocí a úloh mesta ako orgánu verejnej správy a v konečnom dôsledku tak spôsobiť ujmu aj iným občanom mesta.

MP: S prvou vetou sa dá len súhlasíť. Verím, že sa týmto bude riadiť aj primátorka a mesto.

K druhej: Ak podania podnetov mestu týkajúcich sa nežiaduceho stavu v meste, ktorý spôsobuje ujmu občanom, je spôsobilé ohroziť výkon iných právomocí a úloh mesta, zrejme niečo v meste, na mestskom úrade zlyhalo. Alebo minimálne zapácha.

Dovolím si podotknúť, že predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom je – primátor mesta. Nemám vedomosť, že by zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, konkrétne § 24 ods. 2 zrušený. A teda primátor zodpovedá za stav mesta a chod mestského úradu.

Len vymenujem niektoré druhy podnetov, ktoré som podal

– výtlky na cestách a chodníkoch vo vlastníctve mesta

– katastrofálny stav chodníkov aj v blízkosti priechodov cez cestu, či dokonca v centrálnej časti na Hlavnej ulici v blízkosti mestského úradu

– neschodné schody

– nefunkčné lavičky

– preplnené, či chýbajúce odpadkové koše

– poškodené dopravné značky, či umiestnené v rozpore so zákonom

– znečistené, či poškodené autobusové zástavky a nedodržiavanie platnej zmluvy

– grafitmi a počasím poškodené múry – aj priamo v mestskej pamiatkovej rezervácii

– nefungujúce, či chýbajúce dopytové tlačidlá na semaforoch

– neporiadok na verejných priestranstvách, nepokosená zeleň

– lajdáctvo zmluvných partnerov mesta

– nesprávne vybavovanie podnetov zo strany mesta – v rozpore s platnými predpismi, zákonmi, a i.

Dokázala by primátorka bližšie určiť, ktoré z týchto kategórií, alebo ktoré konkrétne podnety šikanujú mesto?

Nemá primátorka pocit, že to skôr občania sú šikanovaní mestom, napr. rozbitými chodníkmi, výtlkmi na cestách, PUFO – prešovskými univerzálnymi formálnymi odpoveďami, ktoré sú pre občana iba ak na dve veci? Alebo najnovšie postupom mesta pri predĺžení rezidenčnej parkovacej karty?

Pripomínam, že mesto, a domnievam sa, že teda aj mestský úrad v ňom je, okrem iného, ľuďmi podkutý.

3. AT: (po informácii o tom, čo tvrdí právna teória a citáte) V zmysle citovaného zákaz zneužitia práva je silnejší ako oprávnenie dané právom. V tomto kontexte možno vyhodnotiť zneužitie práva podať podnet ako protiprávne konanie. Takémuto konaniu nemôžeme a nesmieme poskytnúť ochranu.

MP: Chcem sa týmto poďakovať za poučenie. I pobavenie.

To skutočne, namiesto toho, aby mesto poďakovalo, že bolo na nežiaduci stav upozornené, že ušetrilo čas svojich zamestnancov, čas zamestnancov v mestských firmách, či mohlo zefektívniť svoje náklady a ušetriť, aby bolo rado, že zamestnanci mestského úradu majú prácu, že môžu tento stav pre občanov mesta napraviť, že môžu zmeniť mesto k lepšiemu, ochrániť a zveľadiť majetok mesta, dovolí si predstaviteľka mesta robiť BU-BU-BU paragrafmi o ohrození výkonu mesta, šikanovaní a zneužití práva? Tak to je teda paráda!

Začínam asi rozumieť, akým druhom ľudí a kultúry je mestský úrad podkutý.

4. AT: Máme za to, že hlavným cieľom Vášho konania nie je naplnenie ambície samotného portálu, a teda skvalitnenie miestnych správ, ale spôsobenie neodôvodniteľnej ujmy mestu Prešov v podobe tvrdenej nefunkčnosti úradu.

MP: Odhliadnem od jazykovej nekorektnosti používania formulky “máme za to”, viac, napr. tu.

Nie som si 100 % istý, či správne rozumiem, aký portál a aké miestne správy má primátorka na mysli.

Mala snáď primátorka na mysli článok z 12. januára nazvaný “Sky News: Situácia je vážna, asi aj zúfalá”? Nie som si totiž vedomý, aby som v ňom tvrdil, že je úrad nefunkčný.

A situácia, že v týždni zverejnenia tohto článku mestský úrad prijal na webe OpS prvý a jediný podnet až v piatok popoludní a zhruba v tom istom čase vybavil taktiež prvý a jediný podnet za celý tento týždeň, k tomu bez akéhokoľvek informovania o príčinách výpadku vo vybavovaní podnetov, zrejme sa za bežný, či normálny stav považovať nedá. Zvlášť, ak dovtedy mesto potvrdzovalo prijatie podnetov zvyčajne najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Alebo je primátorka presvedčená, že takýto stav je normálny, štandardný, či dokonca žiaduci?

Čo sa týka “NEODÔVODNITEĽNEJ UJMY”, myslím si, že toto slovné pomenovanie by si mesto malo dať patentovať.

Možno raz, až bude nejaká súťaž o najnezmyselnejší výrok, nielenže zaň získa hlavnú cenu, ale uplatnením si autorských práv naň, ešte aj zarobí.

Pokiaľ tzv. ujmu, škodu normálne zmýšľajúci človek nedokáže odôvodniť, opísať, zrejme sa o ujmu nejedná.

Škoda, že v čase, keď primátorka list písala, podpisovala, nespomenula si na pravidlo “hovoriť striebro, mlčať zlato”.

Neviem, aké objektívne ukazovatele, ktoré určujú funkčnosť mestského úradu má na mysli primátorka. Možno mi ich pošle aj s vyhodnotením, ideálne aj s porovnaním plnenia týchto kritérií v iných, aspoň krajských mestách. Vopred ďakujem.

Podľa mojej mienky, to, ako mestský úrad funguje, aká je jeho kultúra, vidieť aj na stave mesta, spôsobe vybavovania podnetov a v nie neposlednom rade aj na tejto odpovedi od primátorky mesta.

Aby som však nehovoril o možno subjektívnych dojmoch, pocitoch, ponúknem pár faktov:

a) finančné zdravie mesta za rok 2020. Aj keď uznávam niektoré jeho zlepšenia a úspechy, ponúkam tu tieto fakty:
celkové finančné zdravie mesta Prešov – posledné spomedzi 8 krajských miest
základná bilancia na obyvateľa – 18. od konca zo 141 miest na Slovensku
celkový dlh na obyvateľa – 11. od konca zo 141 miest.

b) miestne komunikácie
priemerné plnenie vlastných ukazovateľov za roky 2015 – 2020
– vysprávky ciest – 76 %,
– vysprávky chodníkov – 75 %

Poznámka: Rok 2014 neuvažujem, keďže prevažnú časť z neho mesto (do)riadil predchodca súčasnej primátorky a za rok 2021 ešte nie sú zverejnené údaje.
c) stav vybavenosti podnetov na OpS za rok 2021, porovnanie s ostatnými krajskými mestami na grafe, bez komentára.

d) Komunikácie: Ak sa nemýlim, poslanci mestského zastupiteľstva majú k dispozícii na riešenie všetkých nedostatkov, vrátanie opráv ciest a chodníkov, vo všetkých mestských častiach dohromady sumu 1,55 mil. €.

Na základe verejne dostupných údajov a podľa môjho odhadu, mesto len na opravy miestnych komunikácíí v zlom, veľmi zlom a katastrofálnom stave potrebuje minimálne 13,5 mil. €. A aj to bude pravdepodobne podhodnotený údaj. keďže mnohé komunikácie v Pláne opráv komunikácii na rok 2022, z ktorého som vychádzal, v ňom uvedené neboli. Ak má mesto iné, či presnejšie informácie, verím, že ich zverejní.

Ročné daňové príjmy mesta sú cca 50 mil. €. Tie samozrejme nejdú len na opravy ciest a chodníkov. Sú aj iné, dôležitejšie úlohy, ktoré musí mesto zabezpečiť.

Avšak dokázala by primátorka zverejniť informáciu, za aké obdobie mesto tieto, už v súčasnosti zlé, veľmi zlé a katastrofálne cesty a chodníky opraví? Už v roku 2014 mala predsa SYSTÉM. A plánovala zaviesť PORIADOK. A koľko ciest a chodníkov sa za to obdobie dostane do stavu zlý, veľmi zlý a katastrofálny, aká bude potrebná suma na opravu aj týchto “nových zlých a horších komunikácií”?

Čo sa stalo so systémom opráv ciest a chodníkov, o ktorom primátorka v roku 2014 tvrdila, že ho má, keď zjavne situácia s komunikáciami v meste Prešov, po vyše 7 rokoch jej riadenia mesta, použijem eufemizmus – “nie je ideálna”?

Aký osud postihol jej PLÁN, aby každá rodina mala jedno parkovacie miesto taktiež ešte z roku 2014 a čo sa stalo s jeho realizáciou?

Koľko parkovacích miest pripadalo na každom zo sídlisk v meste Prešov na jednu rodinu v roku 2014, 2018, 2022? Mesto zrejme pozná aj počet miest v roku 2014, na ktorých občania bežne a legálne parkovali, len tieto miesta neboli označené čiarami, značkami, či skultúrnené betónovou dlažbou, neboli oficiálne “parkovacie miesta”. Zverejní mesto tento počet? Informuje, koľko nových parkovacích miest a kde od roku 2014 pribudlo, mimo tých, kde ľudia už parkovali aj predtým?

Poznámka: Za skultúrnenie parkovania patrí vďaka mestu, ale predovšetkým poslancom, ktorí pred rokmi mestom navrhované spoplatnenie parkovania podmienili najprv vytvorením primeraných parkovacích miest.

5. AT: Tú však nemožno v žiadnom prípade vyhodnocovať mierou a obsahom komunikácie s jedným občanom. Na jej určenie slúžia objektívne ukazovatele, a to najmä také, ktoré vyplývajú zo zákona, nie také, ktoré spočívajú v aktivite na portáli súkromného charakteru.

MP: Ako som už vyššie uviedol, nie som si vedomý, aby som tvrdil, že úrad je nefunkčný, alebo dokonca, že je nefunkčný len na základe komunikácie so mnou. Budem rád, ak mi primátorka upresní, na základe čoho to tvrdí.

A “portál súkromného charakteru” – OpS akceptovalo mesto Prešov ako jeden zo spôsobov prijímania podnetov.

K dnešnému dňu ho používa každé krajské mesto, 54 okresných miest a 79 obcí.

Oceňujem, že sa tak mesto Prešov rozhodlo dobrovoľne, ako primátorka v svojej odpovedi tvrdí: “Treba zdôrazniť, že to bolo prejavom dobrej vôle mesta, nie jeho povinnosťou. Páčila sa nám myšlienka skvalitnenia miestnych samospráv a ich pozitívnejšieho vnímania občanmi, vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán, ktorú doteraz Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI na stránke prezentuje.”

Ešte dosiahnuť, že podnety na tomto portáli bude mesto vybavovať zodpovedne, svedomito, konkrétne, úplne, včas, jedným slovom – správne a prospech z toho bude mať mesto, Inštitút SGI i občania mesta.

6. AT: Berúc do úvahy vyššie uvedené našu odpoveď na Váš podnet na vykonanie kontroly zo dňa 14.1.2022 ukončujeme oznámením o jeho nevyhovení.

MP: V mojom maile som žiadal (v prvom rade) o preverenie podnetov, ich kontrolu (kontrolnými mechanizmami, ktoré mestský úrad má), prípadne (v druhom rade) o požiadanie hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly.

To, že podnety, ktoré som v dokumente v prílohe mailu zaslal, zrejme podľa zákona nemôže skontrolovať hlavný kontrolór, ešte neznamená, že tieto podnety a ich vybavenie nemôže/nemá skontrolovať a prijať nápravné opatrenia mesto.

Alebo predpisy, VZN, zákony sa neporušili, podnety sa vybavujú v súlade s platnými zákonmi a predpismi, mesto neutrpelo žiadnu finančnú škodu, napr. z dôvodu zmeškania reklamácie cesty, ani neutrpí žiadnu ujmu tým, že sfušované cesty a chodníky opraví zo svojich zdrojov, miesto, aby ich v záručnej dobe reklamovalo…

Skrátka, “skutok sa nestal”? Krása! Tomu vravím umenie! Už zrejme rozumiem, prečo je mesto (aj) umením podkuté.

7. AT: Zároveň Vám odporúčame, aby ste pri komunikácii s úradmi prehodnotili svoje anonymné vystupovanie, ak chcete pridať Vašim tvrdeniam na vážnosti.

MP: Ďakujem za odporúčanie, pani primátorka.

Dovolím si len pripomenúť, že zamestnanci mesta sa pod vybavenie podnetu na OpS taktiež nepodpisujú. Často v podpise uvedú Mestský úrad Prešov, niekedy názov odboru, bez názvu referátu. Nepamätám si ani na jeden podnet, ktorý by bol podpísaný, resp. uvedené meno zamestnanca, ktorý podnet vybavil.

Má to znamenať, že odpovede anonymných zamestnancov, vybavenia podnetov netreba brať vážne?

Mesto nedávno poslalo občanom maily, v ktorých je podpísaný “Odbor dopravy, Parkovanie”, resp. “Parkovanie Prešov”.

A pripájam obrázok s oficiálnou štruktúrou odborov mestského úradu

 

Je zjavné, že “Odbor dopravy” na mestskom úrade neexistuje.

V zmysle odporúčania v odpovedi od primátorky, majú občania tieto maily vymazať, nahlásiť ako spam, nebrať vážne a dodatočný platobný príkaz zahodiť? Tieto maily sú v podstate anonymné, v maile uvedený odbor je nesprávny, neexistujúci.

Mimochodom, doména presov.eu.eparkio.sk, ktorú mesto používa na systém parkovania.

Vlastníkom domény je Michal Michal. Dúfam, že ma primátorka neobviní, že toto je nejaké moje ďalšie meno, pod ktorým vystupujem a chcem mesto šikanovať. Pre istotu, potvrdzujem, že to nie som ja.

Konateľom spoločnosti je však Michal Matúš. Berie primátorka a mesto Prešov tohto zmluvného partnera vážne?

Majú brať občania tento systém parkovania vážne? Vzhľadom na odporúčanie primátorky, majú vôbec platiť za parkovanie? Nemali by zaplatené úhrady žiadať vrátiť?

Mám brať ja vážne túto odpoveď primátorky na môj mail zo dňa 14. januára, ktorá síce bola podpísaná primátorkou Ing. Andreou Turčanovou,
ale podpis sa, podľa môjho názoru, neprejavil na obsahu, na vážnosti listu. A obsah listu podobne nepridal na vážnosti ani primátorke, ani mestu.

Smútkom podkutý deň.

 

Vážená pani primátorka,

ak sa dostanete k tejto mojej odpovedi…

Pri všetkej úcte k Vám a k úradu, ktorý zastávate, vzhľadom na stav mesta za vyše 7 rokov Vášho pôsobenia v pozícii primátorky, nechceli by ste, neuvažujete, že sa začnete venovať niečomu inému? Menej škodlivému pre toto mesto?

Vzhľadom na to, čo som vyššie v mojich komentároch k Vašej odpovedi uviedol a keďže ste Vy mne odporúčali, čo ste odporúčali, dovolím si Vám odporučiť, resp. opýtať sa. Nechcete sa radšej venovať niečomu inému, napr. záhradke?

Skúste sa, prosím, nad tým zamyslieť, prehodnotiť, či to nebude lepšie pre Vás i pre mesto.

A napriek Vašej zaneprázdnenosti, prosím, pokúste sa ešte raz zamyslieť nad mojimi podnetmi zaslanými v maile dňa 14. januára, resp. nad týmto článkom, nad skutočným obsahom podnetov, nad príčinami tohto stavu, nad stavom v meste a na mestskom úrade.

A za prípadnú odpoveď, z ktorej bude zrejmé, že to s mestom, s občanmi myslíte úprimne, dobre a vážne, z ktorej bude zreteľné, že mesto nie je kultúrou, ľuďmi podkuté len na transparentoch, Vám vopred ďakujem.

 

S úctou k Vám, k úradu primátora i k mestu Prešov

Občan mesta Michal. Prešovčan

(predchádzajúca časť článku)

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *