List od primátorky s komentárom. Alebo kedy je mlčať zlato

Fíha! Došla mi odpoveď. Z mesta. Presnejšie z mestského úradu. Ešte presnejšie – od primátorky mesta podkutého ľuďmi, kultúrou, športom, umením a kto vie, čím iným ešte. Podkutého, žiaľ iba na transparentoch. Ale nie o tom som chcel.

Došla mi odpoveď. Žiaľ, nie tá očakávaná na môj otvorený list z 12. decembra. Pravdepodobne obyčajný Prešovčan, ktorému záleží na meste, ktorý poukazuje na stav a nekultúru, ktorá mesto nectí, nie je hoden odpovede výnimočnej primátorky tohto neobyčajného, všeličím podkutého mesta. Alebo možno iba pozabudla. Možno je len pracovne zaneprázdnená, napr. povinným promenádovaním sa na ešte nie celkom dokončenej lávke cez Torysu. A tak podobne. Nechce sa mi totiž veriť, že by primátorka “kultúrou podkutého mesta” na odpoveď na tento otvorený list nemala, na otázky v ňom nemala. Kultúru. Pripomeniem, o čo som ju v decembrovom liste žiadal.

Prekvapivo rýchlo, už po dvoch týždňoch od odoslania mailu primátorke a prednostovi, v ktorom som pripomenul chýbajúce vybavenie už 3 mesačného podnetu týkajúceho sa žalostného spôsobu vybavovania podnetov občanov zo strany mesta Prešov, chýbajúcu odpoveď na vyše mesačný otvorený list i pár iných maličkosti. Opísal som 25 vybraných občanmi podaných podnetov z rôznych oblastí, mestom neriešených, v jednom dokumente, v jednom podnete, ktorý som priložil k mailu. Mnoho podnetov malo spoločné príčiny. Ich dlhodobé nevybavenie – mesiace, ba v niektorých aj roky zo strany mesta, ignorovanie občana. A navrhol, či by ich primátorka nepreverila, nedala skontrolovať cez príslušné kontrolné procesy, ktoré na mestskom úrade majú. Prípadne, nenavrhla na kontrolu hlavnému kontrolórovi.

Citujem: “dovoľujem si Vám zaslať tento podnet pozostávajúci z 25 samostatných, čiastkových podnetov a požiadať o preverenie situácie a vykonanie príslušných opatrení, resp. v zmysle § 18f ods. 1 písm. h zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ak vec neznesie odklad, primátorka alebo mestské zastupiteľstvo môže požiadať hlavného kontrolóra vykonať kontrolu.”

A odpoveď? Vyše pol strany vysvetľovania práva a že “obsah podnetov sa týka prevažne stavu chodníkov, ciest či inej časti verejného priestranstva, čo v žiadnom prípade nemožno vyhodnotiť ako naliehavý verejný záujem.”

Nuž ja som za podnetmi videl nezodpovedné narábanie s majetkom mesta, nereklamovanie chodníkov a ciest, v jednom prípade asi aj úspešné “prespatie” “iba” 5-ročnej záručnej doby, konanie v rozpore s nariadeniami mesta, či zákonmi, primátorka za nimi videla “stav ciest a chodníkov…” I tak še dá, i tak še dá.

A bol som aj poučený aj o tom, že mnou “navrhované druhy kontrol v podobe kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta; kontroly dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení mesta a interných právnych predpisov sú vykonávané s ohľadom na schválený plán kontrolnej činnosti prakticky neustále.

Nepredpokladám, že by mi primátorka klamala. Ale je mi záhadou, ako pri “prakticky neustálych kontrolách týchto oblastí”, je možné napr. toto (výber a parafrázovanie mojich podnetov):

 • desiatky, možno aj stovky podnetov, v ktorých sa dlhodobo a sústavne porušuje smernica primátorky SP 08/2016.

Podnety musí mesto podľa tejto smernice vybaviť do 30 dní. Skutočnosť? Mesiace, ba i roky bez odpovede, bez vybavenia.

 • dlhodobý a katastrofálny stav mnohých ciest a chodníkov a podobne zlý spôsob riešenia a vybavovanie podnetov zo strany mesta

Mesto potrebovalo 3 mesiace na aspoň provizórne zasypanie 25 cm diery v chodníku, 7 rokov neopraví štvorcový meter chýbajúcej betónovej dlažby na ňom pri priechode pre chodcov na Volgogradskej, ďalšie hlboké diery na chodníkoch ani neoznačí, či … nevraviac o mnohých iných dlhých úsekoch, či celých komunikáciách, ktoré roky pripomínajú viac tankodrom ako chodník, či cestu. Alebo schody s rampou pre kočiare a bicykle na Májovom námestí, ktorými roky človek s kočiarom, či bicyklom prejde, iba by ak sa “vozítko” vznášalo, či bolo vybavené helikoptérovou vrtuľou. Všetky tri v podnete uvedené sú opravy za pár drobných. Žiaľ, trvali buď pridlho, resp. sa dodnes, roky neuskutočnili.

A čo sa týka opráv ciest a chodníkov, pani minulá i súčasná primátorka ešte pred ôsmimi rokmi, v roku 2014 tvrdila, že – má na to systém. A zavedie do toho poriadok. Ešte raz – SYSTÉM a PORIADOK.Kam sa len “títo dvaja” podeli? Kade sa 7 rokov túlali? Kde sa stala chyba?

 • povoľovanie rozkopávok ciest a preberanie prácAby sa neopakovalo to, čo na Mičurinovej po výmene plynového potrubia.

Pripojil som aj návrh príslušnej podmienky, ako by to mohlo byť, aby mesto nevyzeralo ako Mičurinov najväčší šľachtiteľský “úspech” spred 100 rokov. Priznávam, že návrh nebol z mojej hlavy. Našiel som, ako to rieši Stavebný úrad v Bratislave. Kultúrou nepodkutej. Ale “kultúrou a ľuďmi podkuté mesto” sa predsa nebude inšpirovať akousi Bratislavou. A vonkoncom si už nedá radiť od Prešovčana. Má predsa vlastných odborníkov! Schopných všetkého. Niekedy doslova.

Mesto podnet nedokáže dva a pol roka vyriešiť, vybaviť, zaslať požadované informácie. A má ďalšiu kuriozitu pre prilákanie turistov.

Nádhera, však? Vysadí mesto miesto stromov farebné – zelené a hnedé transparenty so sloganom “Lesmi podkuté mesto”? V jesení môže doplniť aj žltými a červenými. Nech sa občania i návštevníci majú čím kochať.

 • vybavovanie podnetu štýlom “ja nič, ja muzikant”, či “ja ho nemám, má ho číslo päť”

Ako je možné, že mestský úrad tvrdil, že za riešenie situáce s ostrovčekom na Levočskej štvorprúdovke nie je zodpovedné ono, ale číslo X – v tomto prípade okresný úrad? Aj keď vlastníkom príslušnej nehnuteľnosti, resp. ostrovčeka v strede štvorprúdovky je podľa listu vlastníctva mesto Prešov. Žeby preto, že je “ľuďmi podkuté”?

Poznámka: Je potrebné oceniť, že po tvrdošijnom “dobiedzaní” od Prešovčana, sa za posledné týždne v okolí ostrovčeka udiali nevídané veci a situácia sa zlepšila v oblasti bezpečnosti chodcov. Uvidíme, čo mesto spraví v prípade, že pripravovaná aktualizácia príslušnej STN normy, resp. technický predpis ministerstva dopravy určí minimálnu šírku ostrovčeka na štvorprúdovke 2,4 – 2,5 m, ktorá (vyššia) je už v súčasnosti odporúčaná, ale minimálna je zatiaľ stále daná 1,7 m s dodatkom “nie je postačujúca pre zaistenie dostatočnej bezpečnosti v prípade pohybu chodcov s detským kočiarom, zdravotne ťažko postihnutých alebo cyklistov.”

 • z podobného “hravého súdka” – prehadzovania zodpovednosti za riešenie na iné subjekty mestom, boli aj podnety – značka na Sabinovskej, chýbajúci chodník na Urbánkovaej, sfušovaný a nereklamovaný chodník pozdĺž Torysy, pomaly aj občiansky preukaz si zaslúži cesta a jej cca 15, možno už 18, či aj viacročné zaplavovanie na ul. Jána Pavla II., doteraz nevybavené.
 • dodržiavanie Smernice primátora SP č. 08/2016 a súlad konania MsÚ so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb, § 4. ods. 3 písm. h) – Mesto utvára podmienky pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti.

Ako mesto tieto podmienky utvára, prečo v zdravotnom stredisku Centrum vyše 5 rokov chýba dovtedy existujúce RTG pracovisko a prečo v odpovedi mesta, mimochodom po vyše polroku od podania podnetu, nebol ani jeden dátum? To vie asi len samo – ľuďmi podkuté mesto.

Síce v rozpore s RL 10.3 Zásady umiestňovania reklamných stavieb a zariadení, písm. a), b). VZN č. 5/2018, ale podľa stavebného úradu je to v súlade s projektom a teda “pokladá podaný podnet v danej veci za vybavený“. Excelentné!

Skrátka, poslať reklamáciu a vyzvať dodávateľa na nápravu je asi vesmírne náročné a kozmicky drahé. My, mestský úrad, mesto na to predsa máme, zaplatíme opravy z mestskej kasy, Veď občan pochopí a s radosťou dá viac, vyššie dane, keď ho o ne požiadame. Ta ňe?

Poznámka: K reklamácii cyklochodníka na Kúpeľnej sa mesto po “krátkych” 17 mesiacoch od podania podnetu a cca roku dobiedzania, “šikanovania” občanmi sa mesto odhodlalo. Bravo!

Spomínate na odpoveď mesta vyššie – “kontroly v týchto oblastiach sú vykonávané prakticky neustále”?

 • vybavovanie podnetu a nakladanie s majetkom mesta a jeho ochrana – mestský mobiliár – lavičky, koše na Nábrežnej ul.

Vidím to asi takto: Čo my dokážeme sľúbiť, ani mestská polícia nedokáže splniť. A dokázať splnenie sľubov? To nás netrápi.

Alebo parkomaty pod dozorom kamier mestskej polície na nedávno zrekonštruovanej Jarkovej ul, sprejeri ich “podkuli svojim umením” a mestu akoby takýto stav vyhovoval. Takmer 4 mesiace bez odpovede, bez vyčistenia, prestriekania parkomatov.

Mesto tým nielenže dokázalo starú pravdu, že “pod svetlom je najväčšia tma”, ale opätovne potvrdilo svoju “podkutosť” – umením, kultúrou, i ľuďmi.

 • stav vybavenosti podnetov občanov na portáli odkazprestarostu.sk (OpS) a fakt, že Prešov bol za rok 2021 na chvoste rebríčka krajských miest.

O tomto som už písal neraz na mojom webe i v podnetoch na OpS, v ktorých som žiadal vyjadrenia aj od primátorky. Ale k primátorke sa správy zrejme nedostali.

Naveľa, po pripomienke v poslednom maile zaslanej jej osobne, sa v svojej odpovedi naň predsa len aj k tomuto podnetu vyjadrila. “Je príliš všeobecný, subjektívny a niektoré moje a mnohé ďalšie vyjadrenia nie sú vecné, sú urážlivé a niekedy aj opakované.” Posúďte sami.

A mesto, aby sa takéto niečo neopakovalo, zabezpečilo aj potrebné “nápravne opatrenia” – v spolupráci s OpS zmenili pravidlá portálu.

Ešte to tak, aby na dlhodobú a opakovanú ignoranciu občanov zo strany mesta mohol si jeho obyvateľ k mestu dovoliť také niečo! A požadovať zlepšenie vo vybavovaní podnetov. Síce nie štandardnou formou, ale ani konanie mesta, roky nezodpovedané, nevybavené podnety štandardné veru neboli.

Ale už sa to nestane. Ľuďmi podkutý mestský úrad našiel riešenie! Po zmene pravidiel, ak mesto podnet nevybaví ako navrhoval občan a podnet OpS uzavrie, už sa k nemu, či k vybaveniu žiadny občan nemôže vyjadriť.

Ostáva len zagratulovať. Mestu, manažmentu OpS i Inštitútu SGI. Ako sa inštitútu, ktorý projekt OpS zastrešuje, podarilo naplniť svoj cieľdemokratická, otvorená a kvalitne spravovaná spoločnosť založená na spolupráci a sebareflexii, umožňujúca slobodné napĺňanie potenciálu každého človeka.

Ale je potrebné objektívne uznať, že po zaslaní otvoreného listu v decembri, publikovaní zopár dalších článkov na Prešovčanovom blogu a zaslaní osobného mailu primátorke a prednostovi v januári, zdá sa, že nejaké pozitívne zmeny v oblasti vybavovania podnetov predsa len nastali.

Možno mi za to raz, až pôjdem okolo mestského úradu, vedenie mesta z balkóna do dlane zhodí Opálové zrnko. Obávam sa, že teraz skôr kvetináč na hlavu.

 • dodržiavanie interných a všeobecných predpisov pri vybavovaní podnetu – zeleň na stredovom ostrovčeku cesty na Arm. gen. Svobodu

“Ja mám pečiatku, ja som pán! Ja mám pravdu a ja ju nebudem nikomu vysvetľovať!” Asi také je stručné zhrnutie (ne)komunikácie v podnete. To myslí ľuďmi a kultúrou podkuté mesto naozaj?

 • dodržiavanie Stavebného zákona, VZN mesta ohľadom reklám na Rusínskej a v celom meste.

Jednak mnohé billboardy pôsobia ako päsť na oko, jednak niektoré z nich nemajú označenie o vlastníkovi, ktoré dávno, zo zákona, mali mať. Mestu zjavne nevadia možné čierne stavby, ani ušlé príjmy. Ani reklamný smog. Nuž ale blížia sa voľby, sú zrejme potrebné pre “blaho” občanov tohto mesta.

Ak si Prešovčania dokázali zvyknúť na súčasný stav, zvyknú si aj na “bez billboardu ani krok!”

Okrem už známych pozoruhodností tohto mesta, je menej známe to, že je hlavným mestom citilightov – v počte citilightov na km2. No neboli by ste na také mesto pyšní? Odhliadnem teraz od “prízemných finančných otázok”, aký podiel z koláča má dodávateľ, aký mesto.

Dodávateľ má zo zmluvy nárok za každý MHD prístrešok so svojou integrovanou celoplošnou reklamou ešte na jeden citilight a jeden reklamný panel. A za to musí mestu za prenájom pozemku, na ktorom je umiestnený prístrešok s integrovanou reklamou 0,03 € ročne (nedalo sa nespomenúť) a dbať na to, aby boli zastávky a reklamné plochy čisté. Raz mesačne má plochy čistiť. A skutočnosť?

Nenadarmo mesto v svojich sloganoch a na transparentoch oznamuje, že je podkuté od K po U, teda od kultúry, cez ľudí, šport až po umenie. Aspoňže je podkuté na transparentoch, keď už nie v realite.

 • jeden z mojich špeciálne pre primátorku a prednostu vybraných 25 podnetov sa týkal aj dodržiavania všeobecne záväzných právnych, konkrétne súladu konania MsÚ s Rozhodnutím Najvyššieho súdu SR č. 5 Tdo 32/2012. Podľa Najvyššieho súdu: “Pod pojmom bez zbytočného odkladu (bezodkladne) treba rozumieť v lehote spravidla pár dní (max. 5 – 7 dní), no určite nie mesiac”.

Z konania mesta napr. pri vybavovaní podnetov vyplýva, že mesto si pojem “bezodkladne” vysvetľuje ako “minimálne mesiac, pár mesiacov, či pár rokov”.

Nie div, ak mesto nepokladá za správne riadiť sa rozhodnutím Najvyššieho súdu SR, hádam by nedodržiavalo vlastné VZN, či smernicu primátora 08/2016? Jasné, nie?

 • výhodnosť pre mesto “zmluvy osobitného zreteľa” – “o nájme pozemku” č. 1R/2017 uzavretej na dobu určitú 15 rokov v roku 2017, ktorej nevýhodnosť pochopí snáď aj prváčik v škole

Detailnejšie som o tom písal v svojich článkoch tu a tu – o štvorbokých reklamných hranoloch, ktoré sú podstatou tejto zmluvy, podľa mesta “informačných zariadení”, jej nedodržiavaní a jej výhodnosti pre mesto. Stav k dnešku? Sans changement. Bez zmeny.

Ale to je smiešnych len pár tisíc za rok, ktorých v mestskej kase nebude. Kam sa hrabe táto zmluva na iné lahodnejšie chuťovky, napríklad na taký zimný štadión! Odporúčam video Nadácie Zastavme korupciu a SME – Cez čiaru (trvanie: 17 min.)

 • kontrolu týkajúcu sa stavebného povolenia a kolaudácie parkoviska pri Hornbachu, ktoré bolo postavené v rozpore s RL 1.3 platného VZN č. 5/2018

Priznávam, mám dobré skúsenosti z nakupovania v tomto obchode. Ale zdá sa, že tam budem musieť nakupovať oveľa častejšie a oveľa viac a možno sa bude musieť pridať aj mesto. Aby si vlastník z vyššieho zisku mohol dovoliť pokosiť pozemky, ktoré v Prešove vlastní. Alebo sa to dá aj ináč?

Mesto sa akosi dlho zdráha nielen k vybaveniu podnetu ohľadom parkoviska, ale aj vyzvaniu tejto spoločnosti ohľadom dodržiavania iných povinnosti týkajúcich sa zelene. Ľuďmi podkutému mestskému úradu ani jeho vedeniu zjavne nevadí nielen to, že podnety nevybavilo ani po vyše 4, resp. 2 mesiacoch (kdeže 30 dní!), ale ani to, že vysoká zeleň na pozemkoch tohto súkromného ohrozuje bezpečnosť chodcov na priechode pre chodcov. Ani to, že nevykosené, zanedbané pozemky sú v rozpore s VZN.

Tak toľko moje podnety, ktoré sa podľa primátorky týkajú “prevažne stavu chodníkov, ciest či inej časti verejného priestranstva, čo v žiadnom prípade nemožno vyhodnotiť ako naliehavý verejný záujem”.

Nerozumiem však, sú snáď kontroly vykonávané šlendriánsky, sú opatrenia na nápravu navrhnuté nesprávne alebo sa “iba” navrhnuté nápravné opatrenia ignorujú a kompetentným je to šum a fuk? Alebo je situácia ešte zúfalejšia, ako sa zdala Prešovčanovi a kontrolné mechanizmy na mestskom úrade nefungujú ako majú?

V odpovedi ani slovo o tom, že daných 25 podnetov, ktoré mesto a jeho mestský úrad vonkoncom nectia, už mesto rieši, resp. riešenie dá primátorka preveriť, či nebodaj sama osobne dohliadne, aby sa situácia zlepšila a bude ma najneskôr do 30 dní o vyriešení/riešení informovať. Nebodaj poďakovanie, za upozornenie na situáciu, o ktorej mestský úrad nevedel.

Naopak. Na konci listu veta, že “Váš podnet na vykonanie kontroly zo dňa 14.1.2022 ukončujeme oznámením o jeho nevyhovení.”

Nuž, zdá sa mi, že prístup a vybavenie hodné tak starostu Hornej Dolnej, nie primátorky tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. A navyše – vraj kultúrou podkutého.

Pôvodne som chcel odpísať primátorke a vysvetliť si možno len obyčajné nedorozumenie. Ale uvedomil som si, že predstaviteľka mesta, keď sa doteraz nestihla vyjadriť k 2 – 3 mojim podnetom, nestihla odpovedať ani na otvorený list z 12. decembra, je isto veľmi zaneprázdnená inými, dôležitejšími povinnosťami. A navyše, keďže moje konanie, [UPÚTAVKA na pokračovanie v čítaní] ako sa o chvľľu dozviete, “ŠIKANUJE” mesto”, tak som sa rozhodol mesto ani primátorku mailom, listom nešikanovať a napísať tento blog.

Aby primátorka i mestský úrad si mohli robiť svoju dôležitejšiu prácu. Možno sa podarí zlepšiť stav v meste, či vybavovanie podnetov občanov. Veď do volieb už veľa času neostáva.

A možno si blog vo voľnom čase, už nie na úkor svojich pracovných povinností, predsa len prečíta aj primátorka.

Ale späť k odpovedi.

(pokračovanie článku)

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *