Otvorený list primátorke mesta, poslankyniam a poslancom MsZ v Prešove

(List na stiahnutie v PDF – tu.)

V Prešove 12.12.2021

Vážená pani primátorka, milé pani poslankyne, ctení páni poslanci,

podľa termínovníka, dňa 15. decembra sa má uskutočniť zasadnutie MsZ, posledné v tomto roku. Prosím, oboznámte sa dovtedy s týmto listom.

Pred nami sú Vianoce, významné kresťanské aj rodinné sviatky. A aj sviatky pokoja a mieru. Uisťujem Vás, že tento list píšem – čo najviac ako môžem – pokojne a zmierlivo. Avšak stav v meste Prešov mi nedáva možnosť byť pokojný a zmierlivý až do takej miery, ako by ste si zrejme Vy, i ja, želali.

Vážená pani primátorka,

prosím, informujte MsZ o situácii v Prešove. Komplexne.

Je napríklad určite chvályhodné, že mestu sa za uplynulých sedem rokov podarilo preinvestovať, najmä zo zdrojov EÚ, 47 mil. €, ako to mesto uvádza na prvej titulke svojej webovej stránky. A v intenzite investovania bolo v roku 2020 dokonca najlepšie z krajských miest, zo všetkých 141 miest na nie zlom 30. mieste

Škoda len, že za posledných sedem rokov mesto bolo iba tri roky nad priemerom ostatných miest, štyri roky pod ním. Stav v intenzite investovania  rokoch 2008 – 2010 Prešov ešte nedosiahol, ale isto je to v súčasnosti lepšie, než stagnácia a prepad v rokoch 2011 – 2014. Trend za posledných sedem rokov je však skutočne potešujúci.

Je isto oceniteľné aj to, že mestu sa podarilo zrekonštruovať, napr. Jarkovú, Sládkovičovu a iné ulice. Verím však, že sa vyjadríte aj k stavu po oprave na Mičurinovej ulici, ku grafitmi poškodeným a mestom neriešeným parkomatom na Jarkovej ul. pod dohľadom kamier a i.
presovcan.com/mesto-presov/cesta-nasa-micurinova/
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/122555/jarkova-vandalizmus-graffiti

Isto, v týchto dvoch prípadoch nejde o milióny. A určite ani o najväčšie výzvy pre mesto. Ale sú to veľmi signifikantné príklady konania mesta, ktorého ste predstaviteľkou, štatutárnym i najvyšším výkonným orgánom. 

Žiadam Vás, aby ste sa vyjadrili aj k stavu riešenia podnetov občanov zo strany mesta. Presnejšie – k ich dlhodobému a flagrantnému ignorovaniu zo strany MsÚ.

Ešte presnejšie – nepríjimanie podaní, resp. nepotvrdzovanie prijatia, nevybavovanie podnetov nielen v stanovenej 30-dňovej dobe vyplývajúcej o. i. z Vami schválenej Smernice primátora č. 8/2016. A nebýva výnimkou, po potvrdení prijatia podnetu, následné niekoľkomesačné, či niekoľkoročné “skúmanie podnetu” bez akejkoľvek odpovede občanovi zo strany mesta o stave riešenia, bez vybavenia podnetu.

Vyjadrite sa, prosím, aj k, žiaľ nie obdivuhodnému, ale podivuhodnému prehadzovaniu zodpovednosti za riešenie na iné inštitúcie, úrady, spoločnosti – bez zdôvodnenia, bez právneho základu, resp. v rozpore s právnym stavom.

Z mnohých príkladov, dostupných na odkazprestarostu.sk, uvediem len zopár.

 1. Vyše sedem rokov neopravený cca 1 m2 chodníka v tesnej blízkosti priechodu pre chodcov na Volgogradskej ul.
  odkazprestarostu.sk/presov/podnety/10192/poskodeny-chodnik
 2. Vyše sedem rokov neopravený chodník na ul. Janka Borodáča
  odkazprestarostu.sk/presov/podnety/10774/pokriveny-chodnik
 3. Prehadzovanie zodpovednosti a neriešenie reklamácie chodníka pozdĺž Torysy
  odkazprestarostu.sk/presov/podnety/122877/reklamacia-chodnik-popri-toryse-levocska-poziarnicka
 4. Cca 15 rokov neriešené zaplavovanie po dažďoch a nezjazdnosť cesty Jána Pavla II a záhadná amnézia mesta dňa 22.3.2019
  odkazprestarostu.sk/presov/podnety/64767/jana-pavla-ii-cesta-kanalizacia
 5. Priam ukážkové tenisové loby – prehadzovania zodpovednosti ohľadom riešenia podnetov na Levočskej ul. Ani de iure, ani de facto. Len “de MsÚ”.
  – odkazprestarostu.sk/presov/podnety/108896/levocska-cesty-a-chodniky-ine
  – odkazprestarostu.sk/presov/podnety/124324/levocska-dopravne-znacenie-ine

Ak by ste tieto príklady považovali len za výnimky z množstva vyriešených podnetov, odporúčam prečítať koniec článku presovcan.com/mesto-presov/dierky-diery-dieriska/, či navštíviť na odkazprestarostu.sk/presov

Verím, že ste už boli informovaná, keďže som v jednom podnete žiadal aj o Vaše vyjadrenie, a že sa vyjadríte aj k tomu, prečo mesto Prešov v roku 2021 má na doméne odkazprestarostu.sk spomedzi krajských miest najnižšiu mieru vybavenosti podnetov*. K dnešnému dňu 17 % (105 vyriešených zo 605 podaných, pre porovnanie TT 54 %, NI 41 %)

* s výnimkou mesta Trenčín, kde je vzhľadom na počet obyvateľov rádovo menej podaných podnetov cez túto platformu, zrejme občania preferujú iné spôsoby podávania podnetov.

Pani poslankyne, páni poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove,

navrhnete a odsúhlasite bod rokovania – Vybavovanie podnetov občanov mestom a budete požadovať vysvetlenie, resp. interpelujete kompetentných z MsÚ aj v nasledujúcich veciach?

1. Zásady

Kedy mesto Prešov, resp. MsÚ – pri riešení podnetov, namiesto, zdá sa, riadenia sa zásadami:

 • Čo môžeš urobiť dnes, odlož na pozajtra a tým pádom máš zajtra deň voľna
 • Ja nič, ja muzikant
 • Ja ho nemám, má ho číslo päť

začne uplatňovať princípy

2. Opravy chodníkov a ciest

Zaujímajte sa, prosím, a požadujte odpovede aj vo veci opráv ciest a chodníkov.

Ako je možné, že doteraz neexistuje plán opráv chodníkov a ciest obsahujúci priority pre danú vec, (aspoň odhadovaný) náklad pre opravu, plánovaný/odhadovaný dátum opravy? Aký dátum bol stanovený dátum na jeho odovzdanie? Viete navrhnúť a prijať uznesenie s konkrétnym dátumom, ktorý MsÚ, resp. SaÚKMP zaviažu k predloženiu plánu?

Prečo MsÚ dlhodobo a opakovane neodpovedá v 30-dňovej lehote, ale ani dávno po nej, na podnety, v tomto prípade týkajúce sa opráv chodníkov a ciest? Ani po dodatočných výzvach, či urgenciách. Napr. 

Budovateľská – vodná bariéra na chodníku pri priechode pre chodcov
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/125459/budovatelska-cesta-vytlk

MHD zastávka na Škultétyho ul.
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/123778/skultetyho-chodnik-vytlk

Chodníkový tankodróm č. 1 na Zápotockého ulici
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/123636/protifasistickych-bojovnikov-chodnik-bariera-na-chodniku

Chodníkový tankodróm č. 2 na Zápotockého ulici
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/123638/zapotockeho-chodnik-barierovy

Chodník na Jazdeckej ul.
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/123726/jazdecka-chodnik-bariera-na-chodniku

3. Vybavovanie podnetov – PUFO

A v prípade, keď MsÚ odpovie, tak pre občana zvyčajne bezcennou právnickou floskulou, nekonkrétne, bez uvedenia dátumu realizácie. Ak z objektívnych príčin v čase vybavenia podnetu nie je možné určiť plánovaný termín, prečo MsÚ v odpovedi neuvádza aspoň očakávaný, či najneskorší termín (kvartál, prípadne aspoň rok)? 

MsÚ štandardne na podnety týkajúce sa žalostného stavu chodníkov a ciest odpovedá takzvanou PUFO – prešovskou univerzálnou formálnou odpoveďou “Opravy miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prešov, sa budú realizovať v závislostí od rozsahu, prípadne charakteru poškodenia, ako aj priorít a finančných možností mesta Prešov. Vašu požiadavku evidujeme v zozname žiadostí na opravu, ktorú vykonáva Správa a Údržba komunikácií mesta Prešov.”

Mesto však pozná svoje finančné možnosti, má rozpočet aj s výhľadom na ďalšie dva roky, má investičné plány, zámery. Pozná aj rozsah a charakter poškodenia a náklady na opravu. Ak nepozná, vie, resp. má si to, v záujme svedomitého vybavenia podnetu a vybavovania podnetu na základe spoľahlivo zisteného stavu, zistiť. A má aj priority. Teda aspoň tak sa z jeho odpovede javí. Ak by sa snáď “priority” často menili, tak to už zrejme nie sú priority.

Určiť očakávaný, či najneskorší termín opravy je za týchto podmienok úloha pre šikovnejšieho stredoškoláka. Takže prečo PUFO?

Ak sú príčinou takýchto neuspokojivých odpovedí mesta nastavené procesy, dokázali by ste sa, pani poslankyne, páni poslanci, pričiniť k tomu, aby boli zmenené?

K tomuto, ak máte záujem to riešiť, pred zasadnutím si prečítajte dva krátke články.
presovcan.com/mesto-presov/presovske-pufo-iii/
presovcan.com/mesto-presov/presovske-ufo-iv/

4. Priority

Má a pozná mesto priority? Všeobecné, hlavné, týkajúce sa spravovania mesta i tie, ktoré súvisia s opravami chodníkov a ciest. MsÚ nimi v svojich odpovediach veľmi rád a často argumentuje. 

Nájde sa medzi Vami sedem statočných, či aspoň jeden, jedna, kto bude kompetentných na MsÚ interpelovať, aby boli tieto priority zverejnené? Moje žiadosti o oznámenie priorít MsÚ totiž dlhodobo ignoruje.

5. Plánovanie a realizácia opráv chodníkov a ciest

Nájde sa medzi Vami, kto požiada o štruktúru “zoznamu žiadostí na opravu”, ktoré mesto má a ktorým MsÚ argumentuje? Sú v ňom stanovené priority pre opravy? Koľko žiadostí z tohto zoznamu sa podarilo v rokoch 2018 – 2021 zrealizovať? Aký bol/je celkový počet žiadostí? Aké sú celkové náklady na opravu pre žiadosti v tomto zozname? Pri priemernom množstve opráv za uplynulé tri roky, koľko rokov bude trvať, kým sa všetky súčasné opravy v zozname zrealizujú? 

Na základe odpovedí na uvedené otázky, aká je podľa Vás hodnota odpovede MsÚ “opravu sme zaradili do zoznamu opráv” pre občana? Ak sa Vám doma pokazí, napr. práčka, či internet a zavoláte servis, uspokojí Vás odpoveď “opravu sme zaradili do zoznamu opráv”, bez dátumu a času návštevy, technika? Dali by ste za takúto odpoveď čo len deravý groš?

Poznáte odpovede, oboznámite s nimi verejnosť, alebo interpelujete na zasadnutí MsZ kompetentných, prečo mesto dlhodobo neplní plány opráv ciest a chodníkov a nevyčerpá na ne ani v rozpočte schválené a alokované finančné zdroje? 

Pani poslankyne, páni poslanci, členovia finančnej a plánovacej komisie, členovia komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, 

dokázali by ste Vy k tomu vyjadriť? 

Viac na presovcan.com/mesto-presov/dierky-diery-dieriska/

6. Prioritné, lacné opravy

Nájde sa medzi Vami, pani poslankyne, páni poslanci, kto sa bude zaujímať, ako je možné, že aj rozsiahle a hlboké výtlky na cestách, diery na chodníkoch hlboké i 25 cm, aj mnohé iné, nie až tak hlboké, ale vzhľadom na vysokú frekvenciu chodcov ešte nebezpečnejšie, sa mesiace, roky neriešia?

Rozumiem, že finančná situácia v súčasnosti má ďaleko k ideálej, často však takáto oprava nestojí viac ako pár grošov, či eur. Samozrejme, k tomu je potrebné pridať trocha ochoty a zodpovednosti. V čom je príčina tohto, v Prešove neriešiteľného, problému? 

Dokážete, pani poslankyne, páni poslanci, tento gordický uzol rozuzliť, či rozťať?

Porovnajte, prosím, spôsob riešenia v Bratislave: odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/127873/na-hrebienku-cesta-vytlk
odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/126710/dopravna-cesty-a-chodniky-ine

A v Prešove: odkazprestarostu.sk/presov/podnety/120981/poziarnicka-chodnik-chybajuci

Pripojím ešte pár príkladov.

Schody – Alexandra Matušku
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/89720/alandra-matusku-schody-poskodene

Schody – Májové námestie
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/65833/majove-namestie-chodnik-chybajuci

Výtlky – Antona Prídavka
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/126206/antona-pridavku-cesta-rozbita-vacsi-usek

Pravdepodobne mnohí nechodíte pešo po Hlavnej ulici, preto pripájam aj linky na podnety týkajúce sa tejto ulice. 

odkazprestarostu.sk/presov/podnety/55158/oprava-a-kontrola-schodov-na-hlavnej-ul
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/109147/hlavna-chodnik-poskodena-dlazba
(ešte, šťastie, že sa zrušili vianočné trhy a ľudia večer, bez dostatočného denného svetla, neprídu k úrazu)

odkazprestarostu.sk/presov/podnety/94973/hlavna-zelen-vyjazdene-kolaje
(bez komentára)

Je zrejmé, že súčasná situácia neumožňuje opraviť porfýrovú dlažbu na Hlavnej ul. vo väčšom rozsahu. Ale mesiace nezabezpečiť aspoň provizórnu opravu pár chýbajúcich dlaždíc na troch, štyroch miestach? Či nad úroveň chodníka trčiaci kameň? Alebo ho úradníci MsÚ plánujú pridať do zoznamu pamätihodností mesta?

Nájde sa medzi Vami, pani poslankyne, páni poslanci, kto interpeluje MsÚ ohľadom termínov opráv uvedených miest a dohliadne na ich dodržanie? Na zlepšenie systému? 

Ale dosť bolo dier, sú aj iné témy.

7. Peniaze vs. kvalita

Viem, v slušnej spoločnosti sa nepatrí hovoriť o peniazoch. Najmä nie o cudzích. Mesto však spravuje nie svoje, ale peniaze, dane občanov, Vaše i moje. Preto sa domnievam, že isté, nielen morálne právo, vyjadriť sa k tomu, mám.

Najprv pár faktov pre obdobie a) 2014 – 2020 b) 2013 – 2020

 1. Kumulovaná inflácia a) 15,2 %, b) 15,4 %
 2. Nárast priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR a) 32,1% b) 37,5 %
  Zdroj: ŠÚSR
 3. Nárast mzdových prostriedkov v rozpočte mesta Prešov na aparát MsÚ v prepočte na 1 zamestnanca a) 26,3 % b) 41 %
 4. Nárast počtu zamestnancov aparátu MsÚ a) 5,5 % b) 5,5 %
  (Zdroj: Záverečné správy mesta Prešov, Organizačný poriadok MsÚ)

Pani poslankyne, páni poslanci,

ste presvedčení, že k adekvátnemu nárastu za dané obdobie došlo aj v kvalite služieb pre občanov poskytovaných mestom Prešov?

Dovolím si Vám, aj kompetentným na MsÚ, odporučiť – pozrite, prosím, ako podnety svojich občanov vybavujú v iných krajských mestách, či v susednom Sabinove. A na to netreba ani nikam cestovať. Núdzový stav nie je prekážkou. Stačí sa pripojiť na internet a pozrieť odkazprestarostu.sk

Isto, v každom meste sa nájde nejaký nevydarený, škaredý škriatok, ale skôr ako výnimka. Prečo v Prešove je toto takmer pravidlom?

Ako je možné, že v iných mestách úradník, ak nemá kompetencie na vyriešenie podnetu, prepošle ho na kompetentné miesto a aj informuje o vybavení, ak z neho dostane odpoveď? Dokonca sa pod svoju odpoveď podpíše.

Ako je možné, že v Bratislave dokážu drobné podnety vyriešiť do 72 hodín?
www.facebook.com/watch/?v=447227719960009

V Prešove – “še nedá”. Azda aj za toto môže covid? 

Ale zato má Prešov parádne logo a slogan!

8. Slogan

Dámy a páni,

ktorý z dvoch významov slovesa podkuť má mesto v slogane na mysli? Ten hovorový, expresívny, že niekoho niečo dôkladne naučíme, vyučíme, (v niečom) vycvičime, pripravíme, či zdokonalíme. Alebo ten štandardný – pripevniť, pribiť podkovu na kopyto, či podpätok?

A teda, v prípade tohto druhého, štandardného významu, ten, kto túto podkovu nosí, na jednej strane si chráni svoju obuv, či nohu pred nástrahami na cestách a chodníkoch a šetrí si vlastné topánky, nohy pred nadmerným opotrebením. Na druhej strane, opotrebúva a ničí upevnenú podkovu.

Čímže je mesto Prešov podkuté – v slogane “Ľuďmi podkuté mesto”?

Kto je chránený? A kto opotrebúvaný, ničený? 

Alebo má ísť o, podotýkam, hovorový význam prídavného mena podkutý – dobre pripravený, zbehlý, skúsený? Nuž, keď hovorovo, tak hovorovo. “Ta sme še zaše vydareli”.

Či o synonymum prídavného mena slova skúsený – “Ľuďmi skúsené mesto”? Nepovažujete to za oxymoron? To už skôr “Ľudia skúšaní mestom”.

Nech už je ako je, minimálne vzhľadom na (ne)konanie mesta vo veci vybavovania podnetov, na stav chodníkov a ciest v Prešove a stav mesta vo všeobecnosti zrejme sa verzia s ľuďmi ako ošúchavanými podkovami javí ako najvýstižnejšie vysvetlenie. 

Viac: presovcan.com/mesto-presov/nove-presovske-logo-iii/

Uvidíme však, aká verzia sa ujme medzi ľuďmi. Nakoniec rozhodnú oni. A aké závery z tejto úvahy vyvodíte Vy, nechávam na Vás.

9. Hospodárnosť, ochrana majetku, kompetencie

Prečo sa prešovský mestský úrad, resp. mesto Prešov správa k svojmu majetku, k vlastným predpisom, k ľuďom ako “krkavčia mať”? Tieto vtáky, ktoré si pre svoju rodičovskú starostlivosť a inteligenciu zaslúžia úctu, mi hádam odpustia, že som ich takto, veľmi nespravodlivo, prirovnal.

Príklady? 

Mičurinova
presovcan.com/mesto-presov/cesta-nasa-micurinova/

Levočská
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/108896/levocska-cesty-a-chodniky-ine
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/124324/levocska-dopravne-znacenie-ine

Pri Toryse
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/122877/reklamacia-chodnik-popri-toryse-levocska-poziarnicka

Kováčska
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/94076/kovacska-chodnik-poskodena-dlazba

Záborského ul. (16.5.2018 v pôvodnom podnete podľa MsÚ “niet čo reklamovať.”, v tomto novom MsÚ dva mesiace mlčí, čaká na uplynutie záručnej doby?
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/125538/reklamacia-ciest-a-chodnikov-ul-zaborskeho

Masarykova – AS
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/116189/kosicka-chodnik-poskodena-dlazba

Ako je možné, že cesta Jána Pavla II sa rieši cca 15 rokov? A mesto odpovedá ako malý školáčik, keď sa ho učiteľka spýta, prečo si neurobil domácu úlohu.
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/64767/jana-pavla-ii-cesta-kanalizacia

Je to len ukážka niekoľkých, zďaleka nie všetkých príkladov, ako by sa to robiť nemalo, ako by to múdry, starostlivý a čestný hospodár nerobil.

Vážené Mestské zastupiteľstvo, 

dokážete, chcete spraviť, čo je potrebné, aby sa situácia zlepšila? Spravíte? Ak áno, máte príležitosť – už na zasadnutí 15. decembra.

10. Zmluva o prenájme

V závere tohto listu, pani poslankyne, páni poslanci, dovolím si Vám poradiť. Prosím, nezasadajte po 22. hodine. Ak musíte, dajte si primeranú pauzu. Aby ste nechtiac neschválili podobnú zmluvu ako sa to podarilo Vašim predchodcom, aj niektorým z Vás, dňa 28.6.2017.

Viac: presovcan.com/mesto-presov/cui-bono-reklama-masarykova-ul/

Nájde sa medzi Vami, kto sa na túto zmluvu – prípad osobitného zreteľa – pozrie a preverí? Domnievam sa, že je, minimálne, na zváženie, prehodnotenie. Cui bono?

 1. a) Dostávať 20 € ročne za jeden, podľa zmluvy uzavretej na 15 rokov, “informačný panel”, pričom SPU v Nitre dostala v roku 2013 pri ročnej zmluve za menší, ročne takmer 250 €
 2. b) Jedna stena, kde má mesto právo na svoju reklamu, informáciu je väčšinou chodcom neprístupná, neviditeľná
 3. c) Niekde mesto nemá svoj informačný materiál na žiadnej zo štyroch stien (napr. na MHD zastávke Poliklinika na Levočskej ul.)

Prosím, uvažujte a zvážte. A správne rozhodnite.

11. Porušovanie platných predpisov

Pred nami sú sviatky pokoja. A Nový rok. Na jeho začiatku si ľudia zvyknú dávať novoročné predsavzatia, sľuby, záväzky.

Dá si mesto Prešov záväzok, že začne dodržiavať vlastné nariadenia (VZN) a smernice, zákony a vyhlášky, bude sa podnetmi občanov zaoberať svedomito a vybavovať ich zodpovedne a včas, nebude sa chovať ignorantsky k občanom, nezodpovedne k majetku mesta, diletantsky v riadení? Záväzok, ktorý nevyprchá na druhý, či tretí deň po Novom roku?

A ak sa ho nepodarilo naplniť v uplynulých troch, štyroch, siedmich rokoch, podarí sa splniť, aspoň podstatná časť z takéhoto predsavzatia v roku 2022?

Príklady porušovanie predpisov sú na odkazprestarostu.sk, či presovcan.com. Pre veľmi zaneprázdnených: VZN č. 5/2018, konkrétne RL 10.3. písm. a, b.

Podnet č. 1 – Námestie Legionárov, LED reklama na OC Novum
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/107313/namestie-legionarov-reklama-nevhodne-umiestnena-na-chodniku-a-pod

Podnet č. 2 – Námestie Legionárov, LED reklama na rohu križovatky
odkazprestarostu.sk/presov/podnety/45206/brutalny-jas-led-obrazovky-pri-krizovatke-namestie-legionarov

Čo sa týka porušovania Smernice primátora č. 8/2016, počet porušení formou nepotvrdenia prijatia podnetov, či nedodržania lehoty na vybavenie môže konkurovať azda len počet vianočných svetielok na OC Novum. Príklady: odkazprestarostu.sk/presov

Porušovanie iných zákonov, či vyhlášok tu teraz neriešim.

12. Záver

Prešov – nie tak dávno, len pred cca sto rokmi nazývané kvôli vysokej úrovni vzdelanosti, kultúry a školstva – Atény nad Torysou

Dnes – tretie najväčšie mesto na Slovensku, mesto s najvyšším podielom ekonomicky aktívnych obyvateľov na Slovensku.

A najhoršie vo vybavovaní podnetov občanov*, s najhorším finančným zdravím spomedzi všetkých krajských miest. A azda aj s najignorantskejšém a najdiletanskejším mestským úradom. A to sa tu nevenujem úrovni kultúry, vzdelanosti, či školstvu.

V tomto je dlhé covid obdobie pre mesto smutným, no veľkým prínosom. Ťažko totiž tieto oblasti objektívne hodnotiť, či porovnávať.

Pani poslankyne, páni poslanci,

pred Vami je posledný, štvrtý rok z volebného obdobia. Chcete a podarí sa Vám v ňom dosiahnuť, aby sa situácia v oblastiach uvedených v tomto liste primerane zmenila? Aby sme sa vyhli prípadnému nedorozumeniu – smerom k lepšiemu?

Takmer každý na mestskom úrade i v Mestskom zastupiteľstve má pred menom vysokoškolský titul. Mnohí i za menom. A niektorí i viac.

Dokážete, dámy a páni, toto svoje vzdelanie, vedomosti i skúsenosti využiť v prospech mesta, v prospech občanov? Prispieť k tomu, aby mesto, ak už nie je možné, aby sa za tak krátky čas stalo Aténami nad Torysou, aspoň dodržiavalo platné zákony, vlastné nariadenia, aby bolo bezpečnejšie, krajšie a príťažlivejšie pre tu žijúcich Prešovčanov a neprešovčanov i pre návštevníkov?

Som presvedčený, že toto možné je. A Vy? Spravíte pre to maximum, čo je vo Vašich silách a schopnostiach?

Vážená pani primátorka, pani poslankyne, páni poslanci,

držím Vám vo Vašej snahe zlepšiť, čo sa ešte dá, prsty a prajem Vám krásne, pokojné i veselé vianočné sviatky, prežité v zdraví, dobrej nálade, bez úrazu na niektorom z prešovských chodníkov či ceste, či akejkoľvek inej nehody. 

A lepší a šťastnejší nový rok 2022!

Michal Prešovčan

www.presovcan.com 

Poznámky: 

* – spomedzi krajských miest, kde sa vybavovanie podnetov cez odkazprestarostu.sk medzi obyvateľmi ujalo. V poslednom Trenčíne tomu tak nie je. V prepočte na počet obyvateľov majú rádovo nižší počet podaných podnetov ako v ostatných krajských mestách či mnohých okresných.

Tento list je napísaný 12.12.2021. Verím, že nadvláda dvoják v dátume nebude potvrdením “pravidla prešovských dvoják” a neovplyvní jeho osud.

Tento list, okrem zverejnenia na webe presovcan.com bol zaslaný aj mailom na mailovú adresu primátorky, výborom miestnych častí, všetkým poslankyniam a poslancom, ktoré ju majú zverejnenú na webovej stránke mesta.

(List na stiahnutie v PDF – tu.)

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *