Odpovede mesta na infožiadosti – III.

Jeden z prvých podnetov na portáli Odkazprestarostu v mojej “kariére” “zlepšovateľa stavu v meste” sa týkal chodníka pri Toryse. Podal som ho 8.9.2021. keďže chodník, ani nie po roku od prevzatia od zhotoviteľa vykazoval vo vtedajšej covidovej dobe známky stredne ťažkého covidu a veľkej “fušeriny”. A ľuďmi podkutý mestský úrad namiesto toho, aby chodník promptne vyreklamoval, začal sa so mnou hrať detskú hru “ja ho nemám, má ho číslo…”

Dostal sa preto aj do môjho otvoreného listu z 12.12.2021 adresovaného poslancom, mestského zastupiteľstva a primátorke mesta. Títo však zrejme riešili oveľa vážnejšie, možno až svetové problémy. Nedovolil by som si povedať, že si s ním…

Však vieme čo. A možno im to pri najbližších voľbách aj trocha spočítame.

Štvrtá Infožiadosť 094/2022 (ev. č. ž. na MsÚ: 145711_2022) zo dňa 19.9.2022 sa týkala práve tohto chodníka. A vyzerá, že spomenutá hra je na konci.

Popis veci:

Podnet zaslaný mestu Prešov 08.09.2021 – požiadavka na reklamáciu chodníka popri Toryse, na ktorom sa prejavovali značné vady už cca rok po jeho kolaudácii a doteraz nebol opravený. Dňa 04.10.2021 samospráva uviedla: “zodpovedným subjektom je: Riešenie je v kompetencii Povodia Hornádu a Bodvy”), dňa 02.12.2021: “zodpovedným subjektom je: Riešenie je v kompetencii SSC.” Posledné prijatie podnetu súvisiaceho s daným chodníkom bolo dňa 03.01.2022, podnet ostal nevybavený a stav chodníka sa medzitým ešte zhoršil.

Požadovaná informácia č. 1: Meno vlastníka, resp. správcu daného chodníka a meno preberateľa v preberacom konaní od staviteľa.
Keďže mesto Prešov zabezpečuje zjazdnosť chodníka, odvoz odpadkov a zabezpečuje opravu lavičiek na ňom i verejného osvetlenia, nie je vlastníkom chodníka mesto Prešov?

Odpoveď mesta: Vlastníkom daného chodníka je mesto Prešov. K tomuto bodu žiadosti vydáva povinná osoba rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií

Komentár Prešovčana: Nie je mi známe, prečo mesto čiastočne znesprístupnilo informáciu, keďže na požadovanú informáciu odpovedalo.  Ale nevadí. Po vyše roku a na tretí pokus sa mestu  podarilo určiť vlastníka tohto chodníka správne. Blahoželám!

Požadovaná informácia č. 2: Vysvetlenie nezrovnalostí v odpovediach mesta Prešov zo dňa 04.10.2021 a 02.12.2021. Zdá sa totiž, že šlo o zbavovanie sa zodpovednosti mestom Prešov za jeho reklamáciu.

Odpoveď mesta: K nezrovnalostiam v odpovediach zo dňa 04.10.2021 a 02.12.2021 došlo z dôvodu častej fluktuácie zamestnancov na Odbore životného prostredia a dopravnej infraštruktúry Mestského úradu v Prešove.

Komentár Prešovčana: Nuž, zrejme je zbytočne očakávať, že súčasní úradníci na mestskom úrade a súčasné vedenie sa budú zamýšľať nad skutočnými príčinami. Napríklad, prečo k uvedenej častej fluktuácii dochádzalo, aká bola kvalita výberu zamestnancov na tieto pozície, aké podmienky na kvalitne vykonávanie práce mali zamestnanci vytvorené a podobne. Dúfajme, len, aby súčasných nevymenili noví a nebolo to ešte horšie. Predsa len, súčasní už absolvovali zopár lekcií u Prešovčana a badať isté zlepšenia.

Požadovaná informácia č. 3: Zoznam krokov vykonaných mestom súvisiacich s vybavením podnetu/ov ohľadom opravy/reklamácie tohto chodníka

Odpoveď mesta: Bola vykonaná miestna ohliadka s vyhotovením fotodokumentácie a následne zaslaná žiadosť o odstránenie vád v rámci záručnej doby, ktorá vyplýva zo Zmluvy o dielo o údržbe miestnych komunikácií v meste Prešov z roku 2015.

Komentár Prešovčana: Zdá sa, že ešte pár lekcií bude potrebných, aby sa odborníci na radnici naučili byť dostatočne presní, konkrétni v svojich odpovediach a uvádzať aj dátumy.

Požadovaná informácia č. 4: Zoznam prijatých opatrení, aby podnety boli vybavované zodpovedne, svedomito a včas, v jednoduchých veciach boli odpovede, resp. vyjadrenia o vybavení zasielané bez zbytočného odkladu v zmysle Uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Tdo 32/2012 zo dňa 28.06.2012 “Pod pojmom bez zbytočného odkladu (bezodkladne) treba rozumieť v lehote spravidla pár dní (max. 5 – 7 dní), no určite nie mesiac.”

Odpoveď mesta: Mesto Prešov postupuje pri vybavovaní podnetov podľa Smernice primátora mesta Prešov SP 08/2016 Vybavovanie podnetov a požiadaviek v podmienkach mesta Prešov v znení jej dodatkov, ktorej plnenie zamestnancami mesta Prešov Je pravidelne vyhodnocované.

Komentár Prešovčana: Nie práve najvydarenejšia odpoveď od ľuďmi podkutého mesta. Ignorovať nielen požadovanú informáciu Prešovčana, ale k tomu ešte aj Najvyšší súd a jeho uznesenie…

A keby aspoň informácia, že pri vybavovaní mesto postupuje podľa smernice bola pravda! Na zrátanie prípadov, kedy sa smernicou neriadilo, napríklad, nevybavilo podnet do 30 dní, by nestačili prsty nielen na rukách, nohách ale k ich počtu je nutné pridať aj počet všetkých okien na budovách mestského úradu. A k tomu ešte bulharskú konštantu. Mimochodom, len mne sa zdá, že vzhľadom na pozicíu mesta Prešov na chvoste krajských miest vo vybavenosti podnetov v roku 2021 je zoznam prijatých opatrení akýsi prikrátky?

Ale keďže nebolo cieľom zahltiť mestský úrad infožiadosťami, ani ho dovzdelať, len mu dať šancu napraviť aspoň niektoré chyby, ktoré v minulosti narobil. A navyše, keďže voľby sú za dverami, táto odpoveď mesta bola akceptovaná.

Požadovaná informácia č. 5: Termíny, dokedy najneskôr bude predmetný chodník a) reklamovaný a b) opravený.

Odpoveď mesta: Predmetný chodník už bol reklamovaný v čase vybavenia tejto žiadosti. Presný termín vykonania jeho opravy však nevieme momentálne uviesť.

Komentár Prešovčana: Bravó! A ak nabudúce bude aspoň takýto postup mesta na podnet hneď, bude spokojnejší nielen Prešovčan ale i Prešovčania. A nepochybujem, že aj úradníci na mestskom úrade. Vybavovať vec na x-krát neporiadne namiesto raz a správne, ušetrí čas a nervy aj im a nepochybujem, že zvýšená dôvera a spokojnosť občanov sa odzrkadlí aj na ich vlastnej spokojnosti.

Celá odpoveď mesta – na stiahnutie, tu.

(Obrázok v úvode, kredit: Pixabay, Gerd Altmann)

(Predchádzajúca časť)                 (Nasledujúca časť)

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *