Odpovede mesta na infožiadosti – IV.

Pri mojej snahe zlepšiť život občanov v meste a komunikáciu mestského úradu s nimi som v septembri 2021 na portáli odkazprestarostu.sk narazil na podnet ešte z 11.8.2016, ktorý mesto promptne prijalo ešte v ten istý deň a prisľúbilo “podnet preskúmať, podľa možností prijať opatrenia na nápravu a o výsledku vybavenia bezodkladne informovať“. Avšak “bezodkladné” informovanie “sa konalo” až takmer o dva roky neskôr – 16.5.2018: “V prípade Záborského ulice bolo rozhodnuté z úsporných dôvodov použiť mikrokoberec v hr. 20 mm, ktorý odstránil drobné závady komunikácie, no neriešil niveletu vozovky. V tomto prípade niet čo reklamovať.”

Aby o situácii mali predstavu aj tí, ktorí v danej lokalite po daždi nikdy neboli, zopár fotografií, ktoré mestu boli predložené v podnete z roku 2016.

 

Keďže mi to nedalo a videl som podobnú a zo strany mesta neriešenú situáciu v mnohých iných lokalitách, dňa 6.10.2021 som pridal k podnetu svoj podnet, v ktorom som požiadal o dodanie stanoviska vedúcej príslušného odboru a mesto o informáciu, či za vyše 4 roky od nahlásenia podnetu (v skutočnosti vyše 5 rokov) preliačeniny opravili, resp. kedy tak vykoná. Odpoveď bola promptná, už o dva dni bol podnet – uzavretý! Samozrejme, že bez akejkoľvek odpovede zo strany mesta. A o mesiac a pol nato mesto v sloganoch a na transparentoch o seba začalo tvrdiť, že je mesto ˇľuďmi i kultúrou podkuté”… Keďže situácia ani po podaní nového podnetu nebola vyriešená ani objasnená, dňa 19.9.2022 mesto dostalo Infožiadosť 095/2022 (ev. č. ž. na MsÚ: 145712_2022).

Odpoveď, ako zvyčajne, prišla oneskorene, 11 dní po zákonom stanovenej dobe, ale čo je to oproti dvom, či piatim rokom v nedávnej minulosti, však? A aký bol jej obsah?

Popis veci: Podnet týkajúci sa reklamácie opravy cesty na Záborského ul. zaslaný mestu Prešov dňa 11.08.2016 cez OpS. Odpoveď mesta bola odoslaná až po dvoch rokoch, dňa 16.05.2018 “…V tomto prípade niet čo reklamovať.” Detaily v Prílohe 1. Následne bol dňa 08.10.2021 podaný nový podnet, na ktorý mesto dňa 02.12.2021 odpovedalo: “…Vašu požiadavku máme v štádiu riešenia.” Podnet, žiaľ, do dnešného dňa nebol vybavený a na ceste sa po daždi stále vytvárajú veľké mláky, ba pri vyústení cesty na ul. 17. novembra aj hlboká a obrovská kaluž brániaca prechodu z chodníka cez cestu.

Požadovaná informácia č. 1: Informácie požadované v podnete zo dňa 08.10.2021, t. j.
a) Aký typ asfaltovej zmesi bol navrhnutý v projekte rekonštrukcie cesty na Záborského a aký typ zmesi bol použitý?
b) Boli zisťované nerovnosti na tejto ceste – pri príprave projektu, resp. v realizačnom projekte? V akej najväčšej výške a v ktorých častiach komunikácie boli zistené?
c) Boli splnené podmienky pre pokládku takéhoto asfaltového mikrokoberca? Boli nerovnosti prevyšujúce normu pre daný typ asfaltovej zmesi pred pokládkou vyrovnané, vyfrézované, resp. zhotovila sa vyrovnávacia vrstva v potrebnom rozsahu?
d) Bol navrhnutý a dodržaný správny technologický postup, vrátane aplikácie spojovacieho asfaltového postreku podľa STN 73 6129 v dostatočnom časovom predstihu pred položením asfaltovej zmesi?
e) Plánuje mesto dané nedostatky (menšie i veľké preliačeniny, kde dochádza k zdržiavaniu dažďovej vody – aj v mieste priechodu pre chodcov) na ceste na ul. Záborského reklamovať, opraviť, alebo nechať tak?

Odpoveď mesta: a) V danom prípade nebol spracovaný žiaden projekt. Jedná sa o údržbu cestného telesa. Z odpovede z roku 2018 je zrejmé, že bol použitý mikrokoberec, a to dvojvrstvový 2VEMKJ 5/EMKS 8.
b) Projekt nebol vypracovaný.
c) Z dokumentácie – súpisu vykonaných prác z roku 2016 vyplýva, že podmienky pre pokládku mikrokoberca vrátane frézovania, vyrovnania boli splnené.
d) Z dokumentácie – súpisu vykonaných prác z roku 2016 vyplýva, že bol dodržaný technologický postup, vrátane aplikácie spojovacieho asfaltového postreku, pričom v predmetnej dokumentácii nie je uvedený časový horizont jeho položenia.
e) Áno. Mesto plánuje nedostatky na ceste na Záborského ul. postupne opraviť, v závislosti od porovnania rozsahu a nevyhnutnosti ostatných jednotlivých nedostatkov na ďalších miestnych komunikáciách a výšky schválených finančných prostriedkov.

Komentár Prešovčana: Podľa Zmluvy č. 201600280 sa jednalo o “Komplexnú rekonštrukciu a údržbu miestnych komunikácií na území mesta Prešov v roku 2016“. Je zrejme v poriadku, že v tomto prípade, ak šlo o údržbu, sa “projekt rekonštrukcie” nerealizoval. Avšak, podľa zmluvy, “Zhotovitel zabezpečí na jednotlivé objekty spracovanie jednoduchej PD s technickou správou, situáciou a charakteristickými rezmi v súlade so všetkými príslušnými právnymi a technickými normami za podmienok dohodnutých v tejto zmluve” Skutočne nebol realizovaný “žiadny projekt“, ani tento jednoduchý? Prečo?

Navyše, čo v poriadku nie je, údržba sa s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nevykonala v zmysle platných predpisov. A podobne aj preberacie konanie.

Nie som v danej problematike odborník, ale viem, že platia Technickokvalitatívne podmienky pre hutnené asfaltové zmesi, podľa ktorých sa pred pokládkou asfaltovej zmesi, aj pri údržbe vozovky musia nerovnosti na podkladovej vrstve presahujúcu istú výšku – v závislosti od použitej asfaltovej zmesi – vyfrézovať. Resp. má sa zhotoviť vyrovnávacia vrstva v potrebnom rozsahu. Okrem toho, je známe, že “za údržbu sa považujú aj lokálne opravy a veľkoplošné opravy do hrúbky 30 mm”.

To, že čosi zrejme nebolo s kostolným poriadkom, keď už krátko po “údržbe” boli na ceste autorkou podnetu z roku 2016 zdokumentované preliačeniny, ktoré, o. i. chodcom počas a po zrážkach bránia prejsť cez “opravenú cestu”, vidí aj malý školáčik.

Ako je možné, že toto nevidia vysokoškolsky vzdelaní a (predpokladám, že aj) školení zamestnanci mestského úradu, že im nie sú známe vyššieuvedené fakty týkajúce sa údržby ciest? Ak je pravda, čo v odpovedi na infožiadosť uvádzajú, že “z dokumentácie vyplýva, že podmienky pre pokládku mikrokoberca vrátane frézovania, vyrovnania boli splnené” a “bol dodržaný technologický postup”, ako vysvetlia zdokumentované preliačeniny krátko po “údržbe vozovky”? A to, že podľa ich tvrdenia v podnete z 11.8.2016 “nebolo čo reklamovať“? Skutočne nebolo čo?

Dokázali by tieto “anomálie” odborníci na mestskom úrade vysvetliť mne, neodborníkovi? Rád sa nechám poučiť.

Prípadne, zašlú vyjadrenie aj priamo Krajskej prokuratúre v Prešove (zn.: Kd 100/22/7700)? Určite by tým ušetrili policajtom a úradníkom prokuratúry čas, ktorý “by inak mohli venovať iným závažným prípadom”. Nejde o výmysel Prešovčana, ale o nedávne vyjadrenie primátorky mesta.

Zdá sa mi, že niečo tu zapácha, a nie je to iba asfalt.

Požadovaná informácia č. 2: Informácie, či mesto považuje
a) svoj postup (príprava projektu zo strany mesta, zadanie a kontrola vypracovanej projektovej dokumentácie, kontrola priebehu prác, prevzatie realizovaného diela, zamietnutie možnosti reklamácie tohto diela zo strany mesta) za vhodný a správny.
b) vynaloženie verejných zdrojov realizovaným postupom za hospodárne.a
c) dvojročné vybavovanie pôvodného podnetu za konanie v súlade s platnými zákonmi a predpismi mesta.

Odpoveď mesta: K tomuto bodu žiadosti vydáva povinná osoba rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie.

Komentár Prešovčana: Bez komentára.

Požadovaná informácia č. 3: Zoznam krokov vykonaných mestom súvisiacich s vybavením podnetu/ov ohľadom opravy/reklamácie tohto chodníka

Odpoveď mesta: Mesto Prešov postupuje pri vybavovaní podnetov podľa Smernice primátora mesta Prešov SP 08/2016. Vybavovanie podnetov a požiadaviek v podmienkach mesta Prešov v znení jej dodatkov.
Pokiaľ ide o postup pri podávaní žiadostí o odstránenie zistených vád diela v rámci záručnej doby, nie je prijatý žiaden vnútroorganizačný interný právny predpis, ktorý by to upravoval.

Komentár Prešovčana: Problém je len v tom, že mesto danú smernicu, ani iné zákony nedodržalo. Tak ako v mnohých iných prípadoch.

Keby mesto dodržiavalo uvedenú smernicu, či podnety vybavovalo svedomito, zodpovedne a správne v zmysle zákona či môjho Desatora, ktoré som mestu pred cca rokom zdarma ponúkol, v zmysle zákona chránilo a zveľaďovalo majetok mesta, mohlo mesto ušetriť. Nielen svoj a môj čas, ale aj financie občanov. A nemuselo byť na chvoste v zadĺženosti. A mohlo zvýšiť aj dôveru a spokojnosť občanov. Nepodarilo sa.

Podarí sa to v nasledujúcich štyroch rokoch?

Celá odpoveď mesta – na stiahnutie, tu.

(Obrázok v úvode, kredit: Pixabay, Gerd Altmann)

(Predchádzajúca časť)

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *