Zdanie klame alebo vybavovanie žiadostí v podkutom meste

Viem, že mesto Prešov sa na rozdiel od mnohých iných podkutostí svojou podkutosťou k ochrane či zveľadovaniu svojho majetku, ani k rešpektovaniu a dodržiavaniu zákonov, ba ani k včasnému odpovedaniu na žiadosti či ich zodpovednému a svedomitému vybavovaniu na transparentoch ani v sloganoch nechváli. Ba ani k mnohým iným, v dobre fungujúcich mestách, firmách, organizáciách úplne bežným veciam.

Viem aj to, že všetko sú to v normálnej (“ničím nepodkutej”) spoločnosti nielen obyčajné samozrejmosti, ale na Slovensku aj povinnosti vyplývajúce pre štátne orgány či územnú samosprávu a jej orgány priamo zo zákonov. Aby som bežného čitateľa nimi neodradil, nebudem ich tu citovať. Ale pre dva z nich na chvíľu pootvorím právnické okienko. Pre mnohých sú to síce známe vecí, pre mnohých však nie. A tieto informácie môžu byť pre takýchto čitateľov užitočná.

Podľa zákona zákonov, Ústavy Slovenskej republiky, článku 2:

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

A podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, § 17

Lehoty na vybavenie žiadosti
(1) Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:

a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,

b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,

c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

(3) Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty (ods. 1). V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Toľko právo. A realita v podkutom meste Prešov a na jeho mestskom úrade?

Mestu Prešov bolo dňa 19. 9. doručených päť infožiadostí, t. j. žiadosti podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Jednalo sa o žiadosti, týkajúce sa – vo všeobecnosti – značne benevolentného vzťahu mesta k svojmu majetku, k zákonom a občanom. Týkali sa niektorých podnetov podaných mestu Prešov ešte v období 11. 8. 2016 – 8. 10. 2021, ktoré však boli podobne ako mnohé iné, tak “po prešovsky podkuto” vybavené, teda nevybavené.

Konkrétnejšie informácie je možné nájsť v predchádzajúcich článkoch: Infožiadosť 091/2022 – Výrub stromov v mestských lesoch , Infožiadosť 092/2022 – Cyklochodník na ul. Kúpeľná, Infožiadosť 093/2022 – Zoznam opráv mestských komunikácií, Infožiadosť 094/2022 – Chodník pri Toryse, Infožiadosť 095/2022 – Cesta Záborského

Mesto, na dodatočné vyžiadanie odosielateľa dňa 26. 9. ešte v ten istý deň potvrdilo prijatie infožiadostí ku dňu 19. 9. aj s uvedením evidenčných čísel priradených týmto žiadostiam. 145706/2022, 145708/2022, 145709/2022, 145711/2022, 145712/2022.

Z potvrdenia sa zdalo, že mesto berie tieto žiadosti veľmi seriózne, keďže referentka na mestskom úrade poslala kópiu mailu aj piatim zamestnancom mestského úradu, vrátane vedúcej kancelárie prednostu a dvom právničkám pracujúcim na referáte vnútornej správy patriacom pod túto kanceláriu. A zdalo sa, že mestský úrad zákonnú lehotu dodrží a žiadosti vybaví zodpovedne, svedomito, správne.

Žiaľ, zdanie i v tomto prípade klamalo. Napriek tomu, že zákonom stanovená lehota 8 pracovných dní uplynula v štvrtok 29. 9., mesto nielenže na tieto žiadosti neodpovedalo, ale ani neoznámilo predĺženie lehoty, napríklad, že malo preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií. Podľa mne dostupných informácií mesto neodpovedalo ani v piatok, ani dnes – v pondelok 3. 10. do 14.00, kedy tento článok publikujem.

Neodpovedalo napriek tomu, že už pred deviatimi mesiacmi a viac sa vyjadrilo, že požiadavku máme v štádiu riešenia” (2. 12. 2021), “o výsledku vybavenia bude bezodkladne informovať” (1 (3. 1. 2022), 2 (4. 11. 2021)) alebo pevne veríme, že k náprave dôjde hneď ako to dovolia poveternostné podmienky” (17. 1. 2022). Žiaľ, nestalo sa.

Alebo tým, že vedenie mesta začiatkom apríla 2022 rozhodlo o ukončení spolupráce s SGI – správcom portálu Odkaz pre starostu a mesto v svojom vyjadrení (spolu s SGI) zavádzalo a klamalo, dostali zároveň aj úradníci na mestskom úrade generálny pardon a už nebolo potrebné doriešiť rozpracované podnety občanov, ktoré, mimochodom, mali byť už dávno, niektoré už pred rokmi vybavené? Napr. preveriť, vyreklamovať zle vykonané práce dodávateľov, preveriť konanie, pravdepodobne v mestskej firme, vo veci “zvláštneho” výrubu stromov v mestských lesoch, skontrolovať a napraviť procesy na mestskom úrade a podobne.

Neteší ma ani fakt, že mesto – oficiálne úplne vážne tvrdiace, že je “ľuďmi i kultúrou podkuté” – sa nielenže nestará o svoj majetok, ignoruje svojich občanov, ale ignoruje aj zákony. A dokonca aj Najvyšší súd. Podľa Rozhodnutia Najvyššieho súdu SR č. 5 Tdo 32/2012: „Pod pojmom bez zbytočného odkladu (bezodkladne) treba rozumieť v lehote spravidla pár dní (max. 5 – 7 dní), no určite nie mesiac“. Len dodám, že vonkoncom nie rok, či dokonca viac rokov, ako tomu v nejednom z vyššie uvedených prípadov bolo.

Kde sa asi stala chyba? Je na vine jar, leto, jeseň a zima?

Prednedávnom sa primátorka tohto jahodového, podkutého mesta pri jednej príležítosti vyjadrila:

„Na Slovensku, žiaľ, dlhodobo chýba legislatíva umožňujúca finančné alebo iné adekvátne postihy osôb, ktoré svojím cieleným konaním vytvárajú zbytočnú prácu policajným vyšetrovateľom či úradníkom. Najhoršie však je, že ich to oberá o čas, ktorý by inak mohli venovať závažným prípadom. Štát aj samosprávy navyše musia vynakladať v rámci rôznych konaní nemalé finančné prostriedky, ktoré potom chýbajú v iných oblastiach“

Toto jej vyjadrenie pokladám za šokujúce, hlúpe a nehodné primátorky.

Ale aby som v tomto prípade zbytočne nedával prácu policajným vyšetrovateľom či iným úradníkom. Títo, okrem iného, ešte stále preverujú aj oveľa vážnejšie “zakopnutia tohto podkutého mesta”.

Vyjadrí sa niekto kompetentný na Mestskom úrade v Prešove, prípadne jeho prednosta či pani primátorka k informáciám o neprofesionálnom, ba i nezákonnom konaní mesta Prešov uvedenom v tomto článku? Vysvetlí, prečo Mesto Prešov opäť porušilo zákon a nevybavilo podľa zákona ani jednu z piatich infožiadostí? Oznámi, aké nápravné opatrenia mesto prijalo? Zabezpečí, aby mesto Prešov zaslalo odpovede na infožiadosti bezodkladne a zároveň, tiež bez zbytočného odkladu, vybavilo pôvodné podnety, ktorých sa spomenuté infožiadosti týkali?

(Obrázok, kredit: Pixabay, Greg Altmann; upravil: Prešovčan)

(Aktualizácia, 11.10.2022) Mestu Prešov, konkrétne hovorcovi a tlačovej referentke mestského úradu bol dňa 3.10. zaslaný tento článok mailom a bola im (prípadne aj iným kompetentným na úrade) ponúknutá možnosť vyjadriť sa k informáciám v tomto článku a zverejnenie ich odpovede. Ani po vyše týždni som nedostal ani vyjadrenie, ani žiadnu inú odpoveď na mail.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *