Vysoká škola demagogická

V nedeľu 24. apríla večer v hlavných Správach RTVS bol odvysielaný šot o odstúpení mesta Prešov od spolupráce s portálom odkazprestarostu.sk, čím mesto znemožnilo všetkým občanom podávať podnety cez tento obľúbený portál. Kto si chce šot pozrieť, linka – tu.

Odznelo v ňom:

Tvrdenie č. 1: Mesto ročne cez platformu odkazprestarostu dostávalo v priemere zhruba 330 podnetov.

Komentár Prešovčana: Priemerný ročný počet nahlásených podnetov mestu Prešov “zhruba 330” bol pravdepodobne vyrátaný SGI za obdobie cca 10 rokov, odkedy mesto daný portál používalo.

Vypočítať priemer za tak dlhé obdobie, aj za roky zo začiatku činnosti, keď mesto dostávalo iba desiatky podnetov, s cieľom “zdôvodniť obrovský počet” podnetov podaných jedným občanom je však nesprávne, je obyčajným prekrúcaním faktov, demagogické. Ale v tomto prípade možno nešlo o úmysel.

Mestu Prešov v roku 2021 cez túto platformu bolo nahlásených 621 podnetov a v roku 2020 478 podnetov. V porovnateľných, ale predsa len menších mestách Trnava, Nitra, Žilina bolo v roku 2021 nahlásených 1071 – 1401 podnetov, roku 2020 nahlásených 1078 – 1733 podnetov.

Z tabuľky vyhotovenej z údajov dostupných na portáli odkazprestarostu.sk vyplýva, že mesto Prešov cez tento portál dostávalo značne menej podnetov ako mestá TT, NI, ZI. A aj napriek nízkemu počtu nahlásených podnetov v roku 2021, zodpovedajúcemu 44 % – 58 % počtu nahlásených podnetov v týchto troch mestách, ich vyriešenosť (19 %) v Prešove tvorila len 22 % – 51 % vyriešenosti v týchto mestách, ktorá bola v rozsahu 37 % až 86 %. Jedným slovom: Hanba.

Tvrdenie č. 2: Čo v prípade, ak jeden užívateľ pridá obdobné množstvo podnetov za veľmi krátke obdobie, tak samospráva nemusí byť pripravená takéto množstvo podnetov spracovať, čo sa, žiaľ, stalo aj v tomto prípade.

Komentár Prešovčana:  Samospráva nevybavovala podnety správne, resp. nevybavovala vôbec aj pred tým, než tento občan začal na portál svojimi podnetmi a komentármi prispievať. O tom svedčia mnohé z jeho vyše 600 komentárov, ktorými na dlhodobé nevybavovanie podnetov, resp. nesprávne vybavenie zo strany mesta Prešov reagoval. Z mnohých: 1 (Volgogradská), 2 (Jána Pavla II.), 3 (Kúpeľná), 4 (Májové námestie), 5 (Hlavná, koľaje), 6 (Hlavná, schody), 7 (Hlavná, dlažba)

Od tohto užívateľa – “kvôli ktorému” mesto zrušilo spoluprácu s portálom a znemožnilo všetkým občanom podávať mu podnety cez tento portál – mesto v roku 2021 dostalo 195 podnetov, čo bolo 31 % zo všetkých 621 nahlásených podnetov. Za obdobie od 1.9.2021 do 31.3.2022 mesto celkovo dostalo 489 podnetov, vrátane 258 podnetov od neho. Jeho podnety tvorili v danom období 53 %.

Preto použiť pojem “obdobné množstvo podnetov” v súvislosti s prezentovaným počtom (navyše nesprávnym) 321 podnetov od tohto občana a priemerným ročným počtom 330 podnetov (ak nie nesprávnym, tak zjavne zavádzajúcim) môže len niekto, kto nepozná fakty, klame, alebo “iba” zavádza.

Zvlášť, ak počet podnetov v období od 1.9.2021 do 31.3.2022 bol v Nitre porovnateľný (498 vs. 489 v Prešove), ale v meste pod Zoborom vyriešili takmer trojnásobne viac podnetov. Trnava, ktorá má o tretinu menej obyvateľov, dostala v danom období o tretinu viac podnetov ako Prešov, a pritom vyriešenosť podnetov v Trnave bola 5 násobne vyššia ako v tomto meste “podkutom ľuďmi, kultúrou”. Dvomi slovami: Podkutá hanba.

Od 1.1. do 31.1.2022, kedy tomuto občanovi bol prístup k portálu – zdá sa, že na nátlak zo strany mesta – zablokovaný, mesto od neho dostalo 64 podnetov. Spolu od 1.1. do 7.4., kedy mesto požiadalo SGI o ukončenie spolupráce na portáli odkazprestarostu, dostalo 202 podnetov. V Trnave, Žiline ich od občanov dostali vyše 300.

Zaujímavé, že samosprávy v týchto menších mestách dokázali spracovať, vybavovať o polovicu vyšší počet podnetov od svojich občanov. V “ľuďmi podkutom meste Prešov” to nedokázali ani v roku 2022, napriek netradičnému upozorneniu od tohto občana na zlý stav vo vybavovaní podnetov a porušovanie platných predpisov ešte začiatkom októbra 2021 a aj napriek istým organizačným zmenám na mestskom úrade a zmene smernice primátora začiatkom januára. A odstúpením dňa 7.4. od spolupráce s portálom túto svoju neschopnosť vlastne len verejne priznali. Napriek zvaľovaniu viny na “túto osobu”, zavádzaniu, klamaniu, demagógii.

“Maličkosti”, akými sú napríklad chýbajúce dátumy v Dodatku č. 1 Smernice primátora SP 08/2016, alebo včasnosť či kvalita vybavenia podnetu zo dňa 4.10.2021 ponechám bez komentára. Mesto má právo na svoj názor, že podnet občana požadujúci “skoré a podstatné zlepšenie vybavenosti podnetov občanov” je podľa tohto “ľuďmi i kultúrou podkutého mesta”: “nespĺňa hneď niekoľko kritérií stanovených zriaďovateľom domény, či už pretože je príliš všeobecný, nie je relevantný pre ostatných obyvateľov, a iné.”

Tvrdenie č. 3: Mesto na otázku, či môže obnoviť spoluprácu s portálom, vzhľadom na to, že správca portálu konto občana zablokoval, neodpovedalo. Uviedlo, že podnety radšej prijme na stránke mesta, kde ich systém pridelí konkrétnym zamestnancom radnice.

Komentár Prešovčana: Keďže prístup bol občanovi zablokovaný ešte 31.1. a mesto správcu portálu o deaktiváciu svojho konta a ukončenie spolupráce požiadalo až 7.4. asi len jednou vetou: Smrdí, smrdí, toto smrdí. V lepšom prípade iba demagógiou.

A k poslednej vete z TV šotu o prideľovaní podnetov zamestnancom v systéme mesta egov – priznávam, nerozumiem jej.

Vzhľadom na odpovede mesta (1 (Kúpeľná), 2 (Hlavná), 3 (Jána Pavla II.), 4 (Železničiarska), 5 (Májové námestie), 6 (arm. gen. Svobodu), 7 (Hlavná), 8 (Volgogradská), 9 (Mirka Nešpora), 10 (Záborského pôvodná odpoveď, komentár a následná odpoveď), 11 (Mičurinova), 12 (Nám. Legionárov vs. následný komentár)) a mnohé iné, chce tým snáď mesto povedať, že podnety na portáli odkazprestarostu.sk neboli pridelené vzdelaným, školeným, kompetentným zamestnancom mestského úradu, ale vybavovali ich roznášači pizze počas jej roznášky zamestnancom mesta?

Moje posledné tvrdenie zrejme nebude pravdivé. Zdá sa totiž, že aj títo by mnohé podnety dokázali vybaviť lepšie ako poniektorí vyštudovaní a vyškolení úradníci.

Aký problém asi mali ľudia, ktorými je “mestský úrad podkutý” s tým, aby pod vybavenie podnetu na portáli odkazprestarostu uviedli svoje meno a priezvisko rovnako, ako to robia v mnohých iných mestách?

Mimochodom, žiadnemu z cca 10 právnikov mesta nevadí, že mesto koná v rozpore so Smernicou primátora č.  08/2016? Táto aj tri týždne po zrušení spolupráce s portálom odkazprestarostu stále platí, nebola zrušená, ani zmenená a občan, podľa nej, môže podať podnet aj prostredníctvom portálu odkazprestarostu.sk. Kiežby mesto chystalo návrat k portálu a tento nesúlad nebol len ďalším z prejavov neschopnosti!

Podrobnejšia analýza ďalších tvrdení mesta, resp. jeho stanoviska, ktoré bolo zobrazené v TV šote, čitateľ nájde v sérii článkov s názvom “Odkaz pre starostu. Skôr pre starostku a (nie iba) pre Prešovčanov”, linka na 1. časť – tu.

Takže aký bol skutočný dôvod, že mesto ukončilo spoluprácu s portálom odkazprestarostu a znemožnilo občanom podávať podnety bez vyplnenia plného mena a adresy? Naozaj to bol tento občan?

Kiežby nedošlo k ďalšiemu zbytočnému nešťastiu! Tentokrát kvôli tomu, že občan, ktorý zbadá nebezpečný stav to nenahlási, lebo nechce poskytovať svoje osobné údaje mestu, ktoré o ochranu osobných údajov svojich občanov, zdá sa, nedbá. O tom sa občania mohli presvedčiť, napríklad na 32. zasadnuti mestského zastupiteľstva dňa 2.2.2022 (opäť “pravidlo prešovských dvoják”?), keď poslanci prejednávali “Správu z kontroly výberu parkovného v rámci regulovaného parkovania v podmienkach mesta Prešov” vypracovanú Hlavným kontrolórom mesta. Jeho odpoveď na otázky poslanca je na videu zo zasadnutia. Myslím, že hovorí sa všetko.

Dovolím si parafrázovať projektovú manažérku platformy Odkaz pre starostu. “V tomto prípade”, a je nutné dodať, že nielen v tomto, sa stalo to, že samospráva nebola schopná (možno len ochotná?) vybavovať podnety občanov. Podobne, ako nie je schopná kvalitne spravovať mesto. O tom svedčí nielen stav verejných priestranstiev a služieb obyvateľom, ale aj, napr. zadĺženosť na obyvateľa, v ktorej je na 11. mieste od konca spomedzi všetkých 141 slovenských miest. Naopak, samospráva bola schopná, ako už neraz, tak “prešovsky podkuto” švindľovať, zavádzať a klamať.

Alebo sa mesto naozaj cíti hlboko urazené týmito podnetmi:
– “Stĺpiky značiek na Čapajevovej ul. sú “hrdzou podkuté”. Za ich výmenu, až to klimatické podmienky dovolia. ďakujem.”
– “Značka “kultúrne podkutá” grafitmi. Za zabezpečenie nápravy ďakujem.”
– “Pokiaľ mesto neplánuje k MHD zastávkam umiestniť transparenty “grafitmi podkuté zastávky”, či “umením/kultúrou podkuté mesto”, vedelo by zabezpečiť, aby dodávateľ vyčistil grafitmi znečistené MHD prístrešky na oboch stranách cesty?”

pretože mu ich jeho občan – vzhľadom na dlhodobé nevybavovanie niektorých podnetov, či vo veľkom rozsahu ich šlendriánske vybavovanie, ignorovanie vlastných občanov a zlý stav mesta – podal?

Podotýkam, že všetky tieto podnety boli doložené fotografiami a lokalizované na mape.

Skutočne sa mesto spoločne s SGI domnieva, že tieto podnety porušili pravidlá portálu, alebo boli “všeobecné, subjektívne, ba až urážlivé” a preto bolo nutné ich zablokovať a následne zablokovať aj prístup občana k portálu odkazprestarostu? Tak – demokraticky, otvorene, “po prešovsky podkuto”?

Nie div, že SGI, ktoré má za cieľ práve “demokratickú, otvorenú a kvalitne spravovanú spoločnosť” nedokáže pomaly už tri mesiace zdôvodniť, aké konkrétne pravidlo bolo podaním týchto a iných podnetov porušené. A riaditeľka SGI, po tom, ako externá advokátka odstúpila od spolupráce s týmto inštitútom vo veci zablokovania prístupu občana k portálu, s občanom radšej ani nekomunikuje. Vlastne nič nové pod slnkom, nekomunikovala s občanom ani predtým, keď ju upozornil na porušovanie vlastných pravidiel zo strany Inštitútu.

Na rozdiel od nej, politológiu tento občan neštudoval. A asi len preto nevie pochopiť, aký súvis má takýto prístup s otvorenosťou a demokraciou, ktorá je cieľom Inštitútu.

Nedá sa neuviesť, že po pár mailoch z mojej strany s Inštitútom ukončila spoluprácu nielen externá advokátka zastupujúca tento Inštitút v spore ohľadom zablokovania konta tohto občana. Ako vyplýva z webovej stránky Inštitútu, len nedávno sa porúčala aj ďalšia právnička, členka správnej rady.

So správnou radou Inštitútu sa zatiaľ (našťastie) nerozlúčil a s občanom (nanešťastie) podobne ako riaditeľka nekomunikuje v minulosti viacerými novinárskymi cenami ocenený novinár, člen predstavenstva Denníka N, ktorý je podľa vlastných slov “jedným z najvplyvnejších médií na Slovensku, otvára celospoločenské témy a prináša kvalitnú investigatívnu žurnalistiku.” Nuž tento novinár sa pravdepodobne len dlhodobo venuje nejakej závažnej celospoločenskej téme a len preto na odpoveď ohľadom stavu v Inštitúte si takmer tri mesiace nedokázal nájsť čas. Ťažko veriť, že robí na kvalitnej investigatívnej žurnalistike z tohto “podkutého mesta”. Ale veľmi rád by som sa v tomto mýlil.

Ťažké je uveriť aj to, že “prešovská podkutosť” sa rozšírila až do Bratislavy. Aj keď realita nás dennodenne o tomto presviedča. Tam sa však podkutosťou v sloganoch aspoň nechvália.

Pokiaľ je mesto Prešov presvedčené, že je ľuďmi a kultúrou podkuté, ako to od novembra 2021 tvrdí v svojich oficiálnych sloganoch, dokáže si chybu priznať, ospravedlniť sa, vrátiť sa k portálu odkazprestarostu a začať vybavovať podnety občanov tak, ako sa má?

Nič extra občania v tomto prípade nechcú, len aby ich podnety vybavovalo zodpovedne, svedomito a včas, bez zbytočných prieťahov. Dokáže to?

Alebo to mesto nedokáže a tento občan i mnohí iní majú pravdu, ak o ňom tvrdia, že je v ňom primálo kultúry a priveľa neschopnosti, že pričasto ignoruje a porušuje platné predpisy i zákony, že v ňom “zdochol pes”? A po nedeli už aj to, že jeho predstavitelia, zástupcovia zrejme absolvovali rýchlokurz demagógie. V súčasnej dobe, zdá sa, že toto by mohlo stačiť aj na zriadenie vysokej školy.

Pribudne na Jarkovú ulicu ďalší transparent “Mesto podkuté demagógiou”? Alebo umiestní mesto na budovu s nápisom “Mestský úrad” aj nápis – “Vysoká škola demagogická”? Takúto kombináciu určite nemajú ani v Amerike.

Konečne by bolo toto mesto v niečom svetové!

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *